Monday, January 26, 2015

သူ႔လို လူမ်ိဳး မၿဖစ္ေအာင္

သူ႔လိုလူမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္
===============
ေရးသူ- ရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္)

““ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ President & CEO မ်ား၊ MD မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကိုယ့္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ ေဘာဂ ေဗဒဆိုင္ရာအသိပညာ စသည္တို႔ကို တတ္ေျမာက္ဖို႔လိုပါသလား၊ ေလ့လာဆည္

းပူးဖို႔လိုပါသလား”” ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ယေန႔စာေရး သူတို႔ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာမန္ေနဂ်ာအလႊာ အဆင့္ဆင့္ကိုေမးျမန္းခဲ့ဖူးပါသည္။
 အေမးခံရေသာ အေယာက္တစ္ရာတြင္ ၁၀၁ ေယာက္ ကား ““အလြန္႔အလြန္ကိုလိုပါသည္”” ဟု ခ်က္ခ်င္းေျဖၾကားပါသည္။
 ၁၀၁ ဦးျဖစ္ေနျခင္းမွာ စာေရးသူလည္း တစ္ဦးပါ၀င္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
 လက္ခ်ဳိးေရလွ်င္ ဆယ္ေခ်ာင္းပင္မျပည့္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ဆိုခ်င္ဆိုပါမည္။ ““ငါတို႔ဘာပညာမွမတတ္ဘဲ ဒီေန႔ငါတို႔ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေနတာပဲ၊ ပညာရပ္ေတြေလ့လာစရာ လိုေသးလားကြာ၊ မင္းေျပာတာေတြ မလိုပါဘူး”” ဟု ႀကိမ္း၀ါးေ

ကာင္း ႀကိမ္း၀ါးေနပါမည္။
 ၎င္းတို႔အတြက္ စာေရးသူေျဖစရာတစ္ခုပဲရွိပါသည္။ ၎င္းမွာ ““ခင္ဗ်ားတို႔မၾကာခင္က်ဆံုးၾကေတာ့မွာပါ”” ဟုပင္ျဖစ္ ပါသည္။
 မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္၊ စည္းႏွင့္စနစ္ ႏွင့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ (Business Ethics) အတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္နားလည္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္တိုင္း စီးပြားေရးပညာ၊ ေဘာဂေဗဒပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ စသည့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ႏွီးႏႊယ္ေနေသာပညာရပ္မ်ား အားလံုးကို ေလ့လာလိုက္စားသိရွိနားလည္လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ပါမွ ယေန႔ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရပန္းစားေခၚေ၀ၚေနေသာ Entrepreneur ၊ သို႔

မဟုတ္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပမည္။
 ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ‘Entrepreneurship’ ကို ျမန္မာဘာသာသို႔လွယ္ထားသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ပညာရပ္ (တစ္နည္း) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစြန္႔စားဦးေဆာင္တီထြင္လုပ္ကိုင္ သည့္ပညာရပ္ဆိုသည္ကို “အက်ဥ္းမွ်” တင္ျပလိုပါသည္။
 စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) ဆိုသည္မွာ-
 ၁။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ကာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈရွိရမည္။
 ၂။ လုပ္ငန္းသံုးမွန္သမွ် (ရင္းႏွီးပစၥည္းအပါအ၀င္) ကိုလက္ငင္း ေပါက္ေစ်းႏွင့္သာ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူျဖစ္ရပါမည္။
 ၃။ လုပ္ငန္းအေပၚ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္မႈေပးရပါမည္။    ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိုးထြင္းႀကံဆမႈေပးတတ္ရပါမည္။
 ၄။ အ႐ံႈးႏွင့္အျမတ္ကို တာ၀န္ယူခံႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသူျဖစ္ရ ပါမည္။
 ၅။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္အခြန္စရိတ္ေတြကိုေပးေဆာင္ၿပီးမွ က်န္ သည္ကိုသာ ခံစားသူျဖစ္ရပါမည္။
 အႏွစ္ထုတ္လုိက္လွ်င္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဂြင္ (ခြင္) သမားမဟုတ္ပါ။ ႐ိုက္စားလည္းမဟုတ္ပါ။ ေနာက္ခံ (Backing) အာဏာရွင္လည္းမရွိပါ။ လိုရင္လိုသလို၊ မလိုရင္မလို သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု “ခုန္” ေနသည့္ Jumper လည္း 

မဟုတ္ပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး လူတြင္ က်ယ္လုပ္ေနသူလည္းမဟုတ္ပါ။ အခြန္ေရွာင္သူ၊ အခြန္ေလ်ာ့ ေအာင္လုပ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး အခြန္အျပည့္အ၀မေပးသူမ်ား လည္းမဟုတ္ပါ။
 သို႔ျဖစ္ရာ ““စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) မဟုတ္ပါ”” ဟုပင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆိုခ်င္ ပါသည္။
 သည့္ထက္ပိုဆိုရလွ်င္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ စီးပြားေရးအက်င့္သိကၡာ (Busiess Ethics) ျပည့္ျပည့္၀၀ႏွင့္ ေရွ႕ကိုတည့္တည့္မတ္မတ္ (Straight Forward) သြားေနသူျဖစ္သည္မွာေသခ်ာပါသည္။
 ““႐ိုးသားမွန္ကန္စြာစီးပြားရွာၾကသူတုိင္း မည္သည့္ေခတ္ ကာလတြင္မဆို၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမည္”” ဆိုသည့္အခ်က္သည္ အၿမဲတန္းမွန္ကန္ေနသည့္   ပရမတၳသစၥာတရား (Absolute Truth) ဟု စာေရးသူ ခိုင္ခိုင္ မာမာ

ဆိုပါသည္။
 သို႔ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသည့္လူႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ Policy Maker တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Decision Makerတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Top Management Level 

၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မည္သည့္႐ႈေထာင့္ ကေနပဲၾကည့္ၾကည့္ ၎င္းတို႔သည္ စီးပြားေရးပညာ၊ ဦးေဆာင္မႈ ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲပညာတို႔ကို တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ မတတ္သည့္တိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္သည္အထိေတာ့ တီးမိ ေခါက္မိထားဖို

႔လိုသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
 ဤေဆာင္းပါးကို လက္ရွိပူပူေႏြးေႏြးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။ တစ္ေန႔က စာေရးသူဆီ ခ်မ္းသာေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မိတ္ေဆြတစ္ဦးေရာက္လာ ကာ ေအာက္ပါစကားေလးေျပာသြားသည္ကို စာဖတ္သူ

မ်ားအား မွ်ေ၀ပါရေစ။ ေျပာသြားသည့္ေလသံက အေတာ္ေလးကိုေဆြးေဆြး ျမည့္ျမည့္ရွိလွပါသည္။
 ““ဆရာေရ ကၽြန္ေတာ္ခ်မ္းသာလာတာဆရာသိတယ္ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေရ၊ ကိုယ္ကခ်မ္းသာေပမဲ့ စိတ္ကေတာ့ မိသားစု အလိုက္ မခ်မ္းသာပါဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ခ်မ္းသာလာတာဟာ ဆရာ ေျပာေျပာေနတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတေတြကိုလုပ္ စားခဲ့တာေလ ဆရာသိပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ ဒီမဟုတ္တာလုပ္ခဲ့တာ ေပၚလာမလဲဆိုတာေတြးၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ဆရာရယ္၊  ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကလည္းေျပာလွၿပီ””။
 ““သူ႔လိုလူမ်ဳိး စာေရးသူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိေန ၿပီလဲ”” ဟု စာေရးသူေတြးေနမိပါသည္။ 

 စာေရးသူသည္ ဗဟိုသမ၀ါယမေကာလိပ္၏ (အၿငိမ္းစား) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ Myanmar Classic Group Co., Ltd. (Chigo Aircon) ၏အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ပင္တိုင္ေဆာင္း

ပါးရွင္အျဖစ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေရးသားေနသလို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ၁၀၁ ၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာအေမးႏွင့္ အေျဖမ်ား စေသာ လံုးခ်င္းစာအုပ္ ၁၆ အုပ္ကိုလည္း ေရးသားထားပါသည္။

သူ့လိုလူမျိုးမဖြစ်အောင်
================
ရေးသူ- ရဲမြင့် (စွန့်ဦးတီထွင်) #yemyint
#b2barticles

““ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့် President & CEO များ၊ MD များ၊ ဒါရိုက်တာများသည် ကိုယ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံ ခန့်ခွဲမှုပညာ၊ ခေါင်းဆောင်မှုပညာ၊ စီးပွားရေးပညာ၊ ဘောဂ ဗေဒဆိုင်ရာအသိပညာ စသည်တို့ကို တတ်မြောက်ဖို့လိုပါသလား၊ 

လေ့လာဆည်းပူးဖို့လိုပါသလား”” ဆိုသည့်မေးခွန်းကို ယနေ့စာရေး သူတို့နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသောမန်နေဂျာအလွှာ အဆင့်ဆင့်ကိုမေးမြန်းခဲ့ဖူးပါသည်။
 အမေးခံရသော အယောက်တစ်ရာတွင် ၁၀၁ ယောက် ကား ““အလွန့်အလွန်ကိုလိုပါသည်”” ဟု ချက်ချင်းဖြေကြားပါသည်။
 ၁၀၁ ဦးဖြစ်နေခြင်းမှာ စာရေးသူလည်း တစ်ဦးပါ၀င်နေ သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
 လက်ချိုးရေလျှင် ဆယ်ချောင်းပင်မပြည့်သောစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အချို့က ဆိုချင်ဆိုပါမည်။ ““ငါတို့ဘာပညာမှမတတ်ဘဲ ဒီနေ့ငါတို့အောင်မြင်ကြီးပွားနေတာပဲ၊ ပညာရပ်တွေလေ့လာစရာ လိုသေးလားကွာ၊ မင်းပြောတာတွေ မလိုပါဘူး”” ဟု ကြိမ်း

ဝါးကောင်း ကြိမ်းဝါးနေပါမည်။
 ၎င်းင်းတို့အတွက် စာရေးသူဖြေစရာတစ်ခုပဲရှိပါသည်။ ၎င်းင်းမှာ ““ခင်ဗျားတို့မကြာခင်ကျဆုံးကြတော့မှာပါ”” ဟုပင်ဖြစ် ပါသည်။
 မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဆိုသည်ကို ရှင်းပြပါမည်။
 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးဆန်ဆန်၊ စည်းနှင့်စနစ် နှင့်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (Business Ethics) အတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ခြေခြေမြစ်မြစ်နားလည်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော 

စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း စီးပွားရေးပညာ၊ ဘောဂဗေဒပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာ စသည့် ပတ်သက်ဆက်စပ်နှီးနွှယ်နေသောပညာရပ်များ အားလုံးကို လေ့လာလိုက်စားသိရှိနားလည်လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ပါမှ ယနေ့နိုင်ငံတကာတွင်ရေပန်းစားခေါ်ဝေါ်နေသော 

Entrepreneur ၊ သို့မဟုတ် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေမည်။
 ဤနေရာတွင် အလျဉ်းသင့်သဖြင့် ‘Entrepreneurship’ ကို မြန်မာဘာသာသို့လှယ်ထားသည့် စွန့်ဦးတီထွင်ပညာရပ် (တစ်နည်း) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစွန့်စားဦးဆောင်တီထွင်လုပ်ကိုင် သည့်ပညာရပ်ဆိုသည်ကို “အကျဉ်းမျှ” တင်ပြလိုပါသည်။
 စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် (Entrepreneur) ဆိုသည်မှာ-
 ၁။ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်သည် ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ကာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုရှိရမည်။
 ၂။ လုပ်ငန်းသုံးမှန်သမျှ (ရင်းနှီးပစ္စည်းအပါအဝင်) ကိုလက်ငင်း ပေါက်စျေးနှင့်သာဝယ်ယူအသုံးပြုသူဖြစ်ရပါမည်။
 ၃။ လုပ်ငန်းအပေါ် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မှုပေးရပါမည်။    ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ထိုးထွင်းကြံဆမှုပေးတတ်ရပါမည်။
 ၄။ အရှုံးနှင့်အမြတ်ကို တာဝန်ယူခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိသူဖြစ်ရ ပါမည်။
 ၅။ ထမ်းဆောင်ရမည့်အခွန်စရိတ်တွေကိုပေးဆောင်ပြီးမှ ကျန် သည်ကိုသာ ခံစားသူဖြစ်ရပါမည်။
 အနှစ်ထုတ်လိုက်လျှင် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်သည် ဂွင် (ခွင်) သမားမဟုတ်ပါ။ ရိုက်စားလည်းမဟုတ်ပါ။ နောက်ခံ (Backing) အာဏာရှင်လည်းမရှိပါ။ လိုရင်လိုသလို၊ မလိုရင်မလို သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု “ခုန်” နေသည့် Jumper 

လည်း မဟုတ်ပါ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ အာဏာရှိသူများနှင့်ပေါင်းပြီး လူတွင် ကျယ်လုပ်နေသူလည်းမဟုတ်ပါ။ အခွန်ရှောင်သူ၊ အခွန်လျော့ အောင်လုပ်ပေးသူများနှင့်ပေါင်းပြီး အခွန်အပြည့်အဝမပေးသူများ လည်းမဟုတ်ပါ။
 သို့ဖြစ်ရာ ““စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်း စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင် (Entrepreneur) မဟုတ်ပါ”” ဟုပင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆိုချင် ပါသည်။
 သည့်ထက်ပိုဆိုရလျှင် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်သည် အမှန်တကယ်ပင် စီးပွားရေးအကျင့်သိက္ခာ (Busiess Ethics) ပြည့်ပြည့်ဝဝနှင့် ရှေ့ကိုတည့်တည့်မတ်မတ် (Straight Forward) သွားနေသူဖြစ်သည်မှာသေချာပါသည်။
 ““ရိုးသားမှန်ကန်စွာစီးပွားရှာကြသူတိုင်း မည်သည့်ခေတ် ကာလတွင်မဆို၊ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံမည်”” ဆိုသည့်အချက်သည် အမြဲတန်းမှန်ကန်နေသည့်   ပရမတ္ထသစ္စာတရား (Absolute Truth) ဟု စာရေးသူ ခိုင်

ခိုင် မာမာဆိုပါသည်။
 သို့ဖြစ်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေသည့်လူကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့်လည်း ကောင်း၊ Policy Maker တစ်ဦးအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ Decision Makerတစ်ဦးအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ Top Management 

Level ၀င်တစ်ဦးအနေဖြင့်လည်းကောင်း မည်သည့်ရှုထောင့် ကနေပဲကြည့်ကြည့် ၎င်းင်းတို့သည် စီးပွားရေးပညာ၊ ဦးဆောင်မှု ပညာ၊ ခေါင်းဆောင်မှုပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲပညာတို့ကို တစ်ဖက်ကမ်းခပ် မတတ်သည့်တိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်သည်အထိတော့ 

တီးမိ ခေါက်မိထားဖို့လိုသည်မှာ သေချာပါသည်။
 ဤဆောင်းပါးကို လက်ရှိပူပူနွေးနွေးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုနှင့် နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ တစ်နေ့က စာရေးသူဆီ ချမ်းသာနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရောက်လာ ကာ အောက်ပါစကားလေးပြောသွားသည်ကို စာဖ

တ်သူများအား မျှဝေပါရစေ။ ပြောသွားသည့်လေသံက အတော်လေးကိုဆွေးဆွေး မြည့်မြည့်ရှိလှပါသည်။
 ““ဆရာရေ ကျွန်တော်ချမ်းသာလာတာဆရာသိတယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာရေ၊ ကိုယ်ကချမ်းသာပေမဲ့ စိတ်ကတော့ မိသားစု အလိုက် မချမ်းသာပါဘူးဗျ၊ ကျွန်တော်ချမ်းသာလာတာဟာ ဆရာ ပြောပြောနေတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့မဟု

တ်ဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေကိုလုပ် စားခဲ့တာလေ ဆရာသိပါတယ်။ ဘယ်နေ့ ဒီမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တာ ပေါ်လာမလဲဆိုတာတွေးပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆရာရယ်၊  ကျွန်တော့်မိသားစုကလည်းပြောလှပြီ””။
 ““သူ့လိုလူမျိုး စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာ ဘယ်နှယောက်ရှိနေ ပြီလဲ”” ဟု စာရေးသူတွေးနေမိပါသည်။ 

 စာရေးသူသည် ဗဟိုသမဝါယမကောလိပ်၏ (အငြိမ်းစား) ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် Myanmar Classic Group Co., Ltd. (Chigo Aircon) ၏အကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထို့ပြင် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း များတွင် ပင်တို

င်ဆောင်းပါးရှင်အဖြစ် ဆောင်းပါးများကိုရေးသားနေသလို စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ၁၀၁ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာအမေးနှင့် အဖြေများ စသော လုံးချင်းစာအုပ် ၁၆ အုပ်ကိုလည်း ရေးသားထားပါသည်။““ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ မ်ားျဖစ္သည့္ President & CEO မ်ား၊ MD မ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သည္ ကိုယ့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာ၊ စီးပြားေရး ပညာ၊ ေဘာဂ ေဗဒဆိုင္ရာ အသိ ပညာ စသည္ တို႔ကို တတ္ေျမာက္ဖို႔ လိုပါသလား၊ ေလ့လာဆည္းပူးဖို႔ လိုပါသလား”” ... ဆို သည့္ေမး ခြန္း ကို ယေန ႔ စာေရး သူတို႔ႏုိင္ငံ ရွိ ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မန္ေနဂ်ာ အလႊာ အဆင့္ဆင့္ ကိုေမးျမန္း ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

အေမး ခံရေသာ အေယာက္ တစ္ရာ တြင္ ၁၀၁ ေယာက္ ကား ““အလြန္႔ အလြန္ကို လိုပါသည္”” ဟု ခ်က္ ခ်င္းေျဖၾကား ပါသည္။ ၁၀၁ ဦးျဖစ္ေနျခင္း မွာ စာေရးသူ လည္း တစ္ဦး ပါ၀င္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ခ်ဳိးေရ လွ်င္ ဆယ္ေခ်ာင္းပင္ မျပည့္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ဆိုခ်င္ ဆိုပါမည္။ 

““ငါတို႔ ဘာပညာမွ မတတ္ဘဲ ဒီေန႔ ငါတို႔ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားေနတာပဲ၊ ပညာ ရပ္ေတြေလ့လာ စရာ လိုေသး လားကြာ၊ မင္းေျပာ တာေတြ မလိုပါဘူး”” ဟု ႀကိမ္း၀ါးေ ကာင္း ႀကိမ္း၀ါးေနပါ မည္။ 

၎ တို႔ အတြက္ စာေရး သူေျဖစရာ တစ္ခုပဲ ရွိပါသည္။ ၎မွာ ““ခင္ဗ်ားတို႔ မၾကာခင္ က်ဆံုးၾကေတာ့ မွာပါ ”” ဟုပင္ျဖစ္ ပါသည္။ 


မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ကို စီးပြားေရး ဆန္ဆန္၊ စည္းႏွင့္ စနစ္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ (Business Ethics) တိုင္း၊ အထူး သျဖင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္တိုင္း စီးပြားေရး ပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ ပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာ စသည့္ ပတ္သက္ ဆက္ စပ္ႏွီးႏႊယ္ေနေသာ ပညာ ရပ္မ်ား အားလံုး ကို ေလ့လာ လိုက္စား သိရွိ နားလည္ လက္ခံ က်င့္သံုးႏုိင္ပါမွ ယေန ႔ႏိုင္ငံတကာ တြင္ေရပန္းစားေခၚေ၀ၚေနေသာ Entrepreneur ၊ သို႔ မဟုတ္ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပမည္။ 

ဤေနရာ တြင္ အလ်ဥ္းသင့္ သျဖင့္ ‘Entrepreneurship’ ကို ျမန္မာဘာသာ သို႔ လွယ္ထားသည့္ စြန္႔ဦး တီထြင္  ပညာရပ္ (တစ္နည္း) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို စြန္႔စား ဦးေဆာင္ တီထြင္လုပ္ကိုင္ သည့္ ပညာရပ္ ဆိုသည္ကို “အက်ဥ္းမွ်” တင္ျပလိုပါသည္။ 

စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) ဆိုသည္ မွာ

၁။ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ သည္ ကိုယ့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ကို ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ကာ ကိုယ္ တိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈ ရွိရမည္။ 

၂။ လုပ္ငန္းသံုး မွန္သမွ်  (ရင္းႏွီး ပစၥည္း အပါအ၀င္) ကို လက္ငင္း ေပါက္ေစ်းႏွင့္ သာ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳ သူျဖစ္ရ ပါမည္။ 

၃။ လုပ္ငန္း အေပၚ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္မႈေပးရ ပါမည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထိုးထြင္းႀကံဆမႈေပးတတ္ ရပါမည္။ 

၄။ အ႐ံႈးႏွင့္ အျမတ္ ကို တာ၀န္ယူ ခံႏိုင္ စြမ္းလည္း ရွိသူျဖစ္ရ ပါမည္။ 

၅။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္စရိတ္ေတြ ကိုေပးေဆာင္ၿပီး မွ က်န္ သည္ ကိုသာ ခံစားသူျဖစ္ရပါမည္။ အႏွစ္ ထုတ္လုိက္ လွ်င္ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ သည္ ဂြင္ (ခြင္) သမား မဟုတ္ပါ။ ႐ိုက္စားလည္း မဟုတ္ပါ။

 ေနာက္ ခံ (Backing) အာဏာရွင္လည္း မရွိပါ။ လိုရင္ လိုသလို၊ မလိုရင္ မလို သလို စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု “ခုန္” ေနသည့္ Jumper လည္း မဟုတ္ပါ။ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသူ၊ အာဏာ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး လူတြင္ က်ယ္ လုပ္ေနသူလည္း မဟုတ္ပါ။ အခြန္ေရွာင္သူ၊ အခြန္ေလ်ာ့ ေအာင္ လုပ္ေပး သူမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး အခြန္ အျပည့္အ၀ မေပးသူမ်ား လည္းမဟုတ္ပါ။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ““စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တိုင္း စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ (Entrepreneur) မဟုတ္ပါ  ””  ဟုပင္ ရဲရဲ ၀ံ့၀ံ့ ဆိုခ်င္ ပါသည္။ 

သည့္ထက္ ပိုဆို ရလွ်င္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ သည္ အမွန္ တကယ္ပင္ စီးပြားေရး အက်င့္ သိကၡာ (Busiess Ethics) ျပည့္ျပည့္ ၀၀ႏွင့္ ေရွ႕ကို တည့္တည့္ မတ္မတ္ (Straight Forward) သြားေန သူျဖစ္ သည္ မွာေသခ်ာ ပါသည္။

 ““႐ိုးသား မွန္ကန္စြာ စီးပြားရွာၾက သူတုိင္း မည္သည့္ေခတ္ ကာလတြင္ မဆို၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု မည္”” ဆိုသည့္ အခ်က္ သည္ အၿမဲတန္း မွန္ကန္ေနသည့္ ပရမတၳ သစၥာတရား (Absolute Truth) ဟု စာေရးသူ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ဆိုပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳေနသည့္ လူႀကီး တစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊
 Policy Maker တစ္ဦး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
Decision Maker တစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
Top Management Level ၀င္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္ ကေန ပဲၾကည့္ၾကည့္ ၎ တို႔သည္ စီးပြားေရး ပညာ၊ ဦးေဆာင္မႈ ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမွု ပညာ တို႔ကို တစ္ဖက္ ကမ္းခပ္ မတတ္သည့္ တိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏုိင္သည္ အထိေတာ့ တီးမိ ေခါက္မိ ထားဖို႔ လိုသည္ မွာ ေသခ်ာပါသည္။ 

ဤေဆာင္းပါး ကို လက္ရွိ ပူပူေႏြးေႏြး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ အျဖစ္ အပ်က္ေလး တစ္ခုႏွင့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္ ပါရေစ။ 

တစ္ေန႔က စာေရး သူဆီ ခ်မ္းသာေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးေရာက္လာ ကာ ေအာက္ပါ စကားေလးေျပာသြား သည္ကို စာဖတ္သူ မ်ားအား မွ်ေ၀ ပါရေစ။ ေျပာသြား သည့္ေလသံ က အေတာ္ေလး ကိုေဆြးေဆြး ျမည့္ျမည့္ ရွိလွပါသည္။

 ““ ဆရာေရ ကၽြန္ေတာ္ ခ်မ္းသာ လာတာ ဆရာသိတယ္ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေရ၊ ကိုယ္က ခ်မ္းသာေပမဲ့ စိတ္ ကေတာ့ မိသားစု အလိုက္ မခ်မ္းသာ ပါဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ ခ်မ္းသာ လာတာဟာ ဆရာ ေျပာေျပာေနတဲ့ စြန္႔ဦး တီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး အေနနဲ ႔မဟုတ္ဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ သူနဲ႔ေပါင္းၿပီး တုိင္းျပည္ ရဲ႕သယံဇာတေတြ ကိုလုပ္ စား ခဲ့တာေလ ဆရာသိပါတယ္။ 

ဘယ္ေန႔ ဒီ မဟုတ္တာ လုပ္ခဲ့တာ ေပၚလာမလဲ ဆိုတာေတြးၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ ဆရာရယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကလည္းေျပာလွၿပီ ””။ ““သူ႔လို လူမ်ဳိး စာေရးသူ တုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွစ္ ေယာက္ ရွိေန ၿပီလဲ”” ဟု စာေရးသူေတြးေနမိပါသည္။ 

စာေရးသူ သည္ ဗဟို သမ၀ါယမေကာလိပ္ ၏ (အၿငိမ္းစား) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခု လက္ရွိတြင္ Myanmar Classic Group Co., Ltd. (Chigo Aircon) ၏ အႀကံေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ပင္တိုင္ေဆာင္း ပါးရွင္ အျဖစ္ ေဆာင္းပါး မ်ားကိုေရးသားေန သလို စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ၊ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ၊ ကိုယ္က်င့္ တရား ၁၀၁ ၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆ        နာ အေမးႏွင့္ အေျဖ မ်ား စေသာ လံုးခ်င္း စာအုပ္ ၁၆ အုပ္ ကိုလည္း ေရးသားထားပါသည္။ 

 ေရးသူ- ရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္)
From... လူဗိုလ္ဟူသည္No comments:

Post a Comment