Monday, September 26, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပိုမို တင္းက်ပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည့္ တ႐ုတ္





၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ  စတင္ကာ ျမန္မာအစိုးရသစ္ တာဝန္ယူလိုက္ၿပီး စာရြက္ေပၚတြင္ မေဖာ္ျပ ထားေသာ္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႔ကို လက္ေတြ႔ဦးေဆာင္ေနသူ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္ ျဖစ္ သည္။ အစိုးရသစ္ လက္ေအာက္ ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန သစ္ ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ကိုလည္း တ႐ုတ္ အပါအဝင္ ကမာ ၻတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္ထိမူ တာဝန္ယူမႈသာ ရွိပါက မည္သည့္ေနရာမွ လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါေစ လိုလား သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အတူ အက်င့္ပ်က္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္လွ်င္ ရွင္းလင္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၎၏အဖြဲ႔ထံသို႔ ေဒၚစုက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လက္ေဆာင္ လက္ခံရယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း တင္းက်ပ္ထားသည္။ 


သစ္ခုတ္လွဲမႈ ယာယီဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ထူေထာင္ျခင္း၊ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း ေဒသရွိ ေရႊတြင္းမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ား ကို ၾကည့္ပါက သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေပၚထြက္လာမည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ ခ်ေရး ကို အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ ဦးစားေပးေၾကာင္း သိသာႏိုင္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား မဟုတ္ေသာ္ လည္း ယင္းမွန္ဘီလူးမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပုံစံမွာ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာျပည္သူ မ်ားက ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။

တစ္ဖန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ လက္တြဲေဖာ္ ျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳေနရေသးသည္။  အေျခခံအေဆာက္အဦ လုပ္ငန္း၊ ေထာက္ ပံ့ေရး လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ယူမႈရွိရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ ျမန္မာ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိး တိုးတက္မႈအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတိုင္းတြင္ ေနရာယူထားသည္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေပၚ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့သည္။


 ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ဦးသိန္းစိန္ မတိုင္ခင္  ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အႀကီးအက်ယ္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံျဖင့္ ကြဲျပားလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ကံဆိုးစြာပင္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ငါးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျပႆနာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚ ပုံက် လာေစေတာ့သည္။  မၾကာေသးခင္က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ မတိုင္ခင္တြင္ ျမစ္ဆုံ ဆည္ စီမံကိန္း ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု သူမက ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။


 ေကာ္မရွင္ ၏ တာဝန္မွာ စီမံကိန္းတြင္ အသုံးျပဳမည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္း၊ ျပည္တြင္းဥပေဒေရ သယံဇာတ၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မႈ အပါအဝင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေပၚ အေကာင္းအဆိုး သက္ေရာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ လုပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးရာ အလားအလာ၊ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အျပန္အလွန္  အက်ဳိးျပဳႏိုင္မႈ အေပၚ အဆိုျပဳရန္ စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
 

တစ္ၿခားၿဂိဳလ္ က သက္ရွိမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ကမၻာ့႔အႀကီးဆံုး အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း တ႐ုတ္တပ္ဆင္


အျခားၿဂိဳလ္က သက္ရွိေတြကို ရွာေဖြဖုိ႔ အတြက္ “ျမန္ႏႈန္းျမင့္”လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အလင္းဝင္ေပါက္ အက်ယ္ ၅၀၀ မီတာ  ရွိတဲ့ အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တပ္ဆင္ၿပီးသြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီဟာ က ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုး ေရဒီယုိ အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 “ဒီျမန္ႏႈန္းျမင့္ဆုိတဲ့” အႏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခရုိင္တစ္ခုက ပင္တန္ မွာ ရွိတဲ့ ကာ့စ္ထ္ ေတာင္ၾကားေတြထဲမွာ တပ္ဆင္ထားတာပါ။

မွန္ေျပာင္း ဟာ စၾကာဝဠာႀကီး ရဲ႕မူလအစ ကို ပုိမိုနားလည္ႏုိင္ေအာင္္ အေဝးမွာ ရွိတဲ့ အရာဝတၱဳေတြကုို ရွာေဖြႏုိင္မယ့္ အျခားၿဂိဳလ္က သက္ရွိေတြကို ရွာေဖြဖုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြ နဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြ ကေတာ့ တပ္ဆင္မႈၿပီးဆံုးသြားတဲ့ အခမ္းအနား မွာ ေရာက္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒီမွန္ေျပာင္း ကို တရုတ္ျပည္ ရဲ႕စိတ္ကူးနဲ႔သာ ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ထား တာပါ။




Sunday, September 25, 2016

ၿပိႆ ရာသီဖြား မ်ား



ၿပိႆ         ရာသီဖြား  မ်ား

(ႏွစ္စဥ္ ကဆုန္လ အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား သည္ ၿပိႆ        ရာသီဖြား   မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ (၂၁)  ရက္မွ ေမ (၂၁) ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား သည္လည္း ၿပိႆ         ရာသီဖြားမ်ား  ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိရက္ အပိုင္းအျခား ကို  အတိအက် သိသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ၄င္း အပိုင္းအျခား ကို အတိအက် မသိဘဲ ကဆုန္လ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားလည္း  ၿပိႆ        ရာသီဖြားမ်ား   ဟုပင္ မွတ္ယူၿပီး ဘ၀ တစ္သက္တာ တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ ဟု ေယဘုယ် ျခံဳငံု၍ ေလ့လာ မွတ္သားကာ ေဆာင္ျခင္း၊
ေရွာင္ျခင္းတို႔ျပဳသင့္ေပသည္။)



ၿပိႆ          ရာသီဖြားမ်ား ၏ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ သဘာ၀ႏွင့္ အက်င့္ လကၡဏာမ်ား


ၿပိႆ     ရာသီဖြားမ်ား သည္ တည္ၾကည္ေအးေဆးသူ  မ်ားျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္၏။ အလြန္ သစၥာရွိ၏။ ထုိ႔ျပင္
အလြန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးမား တတ္ၾက၏။ အႏုပညာ ပါရမီ ဓာတ္ခံႀကီး၏။ အလြန္ ၫိႈ႕ဓါတ္ အားေကာင္း၏။ တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခုျဖင့္ လူအမ်ား ၏ ခ်စ္ခင္ၾကည္ၫိုျခင္းကို ခံရတတ္၏။ ေဘးလူေတြက ခ်စ္ခင္၏။

စန္းပြင့္ ၏။ အလွအပ၊ အသန္႔အျပန့္ ႀကိဳက္၏။ စိတ္ကူးယဥ္တတ္ ၏။ အထူးသျဖင့္ ၿပိႆ       ရာသီဖြားမ်ား သည္ ဘ၀ တြင္ ၾကည္ႏူး လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ရာ အေနအထားမ်ား ကို မ်ားစြာ ႀကံဳခဲ့တတ္ၾကေပ၏။ အလြမ္းဓာတ္ခံ ရွိ၏။ လူေပါင္းဆန္႔၏။ အေကာင္းႀကိဳက္၏။ ေကာင္းေပ့ ဆိုသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ကိုသာ သံုးခ်င္ ၏။ ေငြ အသံုးၾကမ္း၏။ ဘယ္ကိစ ၥမဆို ဆန္းစစ္ေလ့လာကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္ခ်ၿပီးမွ စတင္လုပ္ကိုင္တတ္ ၏။

ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕သေလာက္ ေဒါသ ထြက္လာက ဘာမွ မျမင္ေတာ့ေလာက္ ေအာင္ ကမူးရွဴးထိုး လုပ္တတ္၏။ ရဲရင့္ တည္ၾကည္၍ ထက္ျမက္၏။ နံနက္ေစာ အ႐ုဏ္ဦး အခ်ိန္တြင္ အသိဉာဏ္ အထူး ပြင့္တတ္၏။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ စိတ္ကူးေကာင္းေတြ ေပၚတတ္၏။

ၿပိႆ        ရာသီဖြားမ်ား သည္ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္၏။ ဘာမဆို အေလးအနက္ ခံစားတတ္၏။ ကိစၥတစ္ခု ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး က ေနာက္မတြန္႔တမ္း လုပ္တတ္၏။  စည္းကမ္းတစ္က် စနစ္တစ္က် လုပ္တတ္၏။ အခ်ိန္နာရီ၊ ကတိသစၥာ ကို အလြန္ တန္ဖိုးထား၏။ ေျဖာင့္မတ္၏။ ကတိပ်က္က စိတ္ဆိုး တတ္၏။ စိတ္ဆုိးခဲ သေလာက္ စိတ္ဆုိး လာပါက အသားေတြ တစ္ဆတ္ဆတ္ တုန္လာကာ မ်က္ရည္ပင္ က်လာတတ္၏။

အထူးသျဖင့္ မိမိ အေပၚ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားလာက လံုး၀ ခြင့္မလႊတ္တတ္။ သစၥာမဲ့ျခင္းကို အလြန္ ရြံ႕မုန္း၏။ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ေအးတိေအးစက္ႏွင့္ ခ်က္က်က်ေျပာဆုိတတ္၏။ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ နာက်င္ ခံခက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိႏိုင္စြမ္း၏။ တစ္ခါ တစ္ရံ ေျပာေပါက္ ဆုိေပါက္ ကတ္တိ ကတ္ဖဲ့ႏိုင္၏။ 


သို႔ေသာ္ ၿပိႆ        ရာသီဖြား  တို႔သည္ အေပၚယံ အားျဖင့္ မာေက်ာသေယာင္ ရွိေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္ႏူးညံ့၏။ ကိုယ့္ အေပၚ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႔ ဆက္ဆံလာက အရာရာ ကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တတ္၏။ အမ်ားအတြက္ အနစ္နာ ခံတတ္၏။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လုိ၏။

ေလာဘမႀကီးဘဲ လုပ္စရာေတြကို ဇြဲျဖင့္ တြန္းတုိက္လုပ္တတ္၏။ အရာရာ အေပၚ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းႏွင့္ေနထုိင္လုပ္ကိုင္တတ္၏။ ႐ႈပ္႐ႈပ္ယွက္ယွက္ ဘာမွ မႀကိဳက္၊ သူတစ္ပါး ကိစၥ ၀င္ မစြတ္ဖက္တတ္။ ထုိ႔အတူ ကိုယ့္ေနရာ ကုိ လာပတ္သက္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း မႀကိဳက္တတ္။ သို႔ေသာ္ မိသားစု သံေယာဇဥ္ႀကီးမားၾက၏။ ေသြးရင္းသားရင္း၊ မိတ္ေဆြရင္းေတြ အတြက္ အၿမဲလုိလုိ ေပးဆပ္ေနတတ္၏။ 
အနစ္နာခံေနတတ္၏။



သို႔ေသာ္ ၿပိႆ         ရာသီဖြားမ်ား  သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ကင္းစြာ မာန္မာနႏွင့္ ျပဳမူ မိတတ္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အယံု လြန္ၿပီး တစ္ဇြတ္ထုိးလုပ္မိတတ္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အထင္ႀကီးၿပီး မုိက္႐ူးရဲ လုပ္မိ တတ္ ၏။ 


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၿပိႆ      ရာသီဖြား   တုိ႔သည္ ၀ီရိယႀကီးျခင္း၊ တုိးတက္ႀကီးပြားရန္ အၿမဲ ၾကံစည္ေနတတ္ျခင္း၊ လူခ်စ္ လူခင္ မ်ားျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႐ုိေသစြာ သန္႔သန္႔ ခန္႔ခန္႔ ေနတတ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အမည္ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္ေပ၏။


ၿပိႆ       ရာသီဖြားမ်ား   ၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး အေနအထားမ်ား


ၿပိႆ        ရာသီဖြား   တုိ႔သည္ ဘ၀ကို သူတစ္ပါး တုိ႔ထက္ ပို၍ တန္ဖုိး ထားသူမ်ားျဖစ္၏။ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ႀကိဳးစား တတ္ၾက၏။ အပင္ပန္း ခံ၍ႀကိဳးစားၾက၏။ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ႀကိဳးစားၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး တုိ႔က ယံုၾကည္ ကိုးစားရေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ တတ္ၾက၏။ စီးပြားလာဘ္ျမင္၏။ ေငြရွာေကာင္း၏။ ေငြသံုးၾကမ္း၏။ မိတ္ေကာင္းေပါ၏။ လုပ္ငန္း မေရြး လုပ္ေဆာင္တတ္၏။




မိႆ ရာသီဖြားမ်ား



မိႆ        ရာသီဖြားမ်ား
(မည္သည့္ႏွစ္ မဆို မတ္လ ၂၁ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ အတြင္းေမြးဖြား သူမ်ား)
(ျမန္မာ လ-တန္ခူးလ တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား)


ျမန္မာလ တန္ခူးလ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ မိႆ         ရာသီဖြား မ်ားျဖစ္သည္။
မတ္လ (၂၁) ရက္မွ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္လည္း မိႆ        ရာသီဖြား   မ်ားျဖစ္သည္။ နကၡတ္ ရာသီ (၁၂) ပါးအနက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ရာသီခြင္ျဖစ္သည္။


 ေကာင္းကင္ မွ ၾကယ္မ်ား ၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ေတာင္ဆိတ္ တစ္ေကာင္ ပံုေပၚထြန္းေနေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ဤ ရာသီခြင္ကို အဂၤါၿဂိဳလ္မွ စိုးမိုးထားသည္။ ဓါတ္ သဘာ၀ အရ ေတေဇာဓါတ္ (မီးဓါတ္) ႀကီးစိုးသည္။

 ႏွစ္စဥ္ မတ္လ (၂၁) ရက္မွ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ (မိႆ         ရာသီဖြား) ဟုသတ္ မွတ္ ကာ ေအာက္ပါ ဓေလ့စ႐ိုက္၊ သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ မွတ္သား က်င့္သံုးသင့္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရက္ အတိအက် မသိဘဲ (တန္ခူး လ) အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္လည္း မိႆ       ရာသီဖြား အျဖစ္ တစ္ထစ္ခ် မွတ္ယူကာ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုေလ့လာ က်င့္သုံးႏိုင္သည္။


မိႆ        ရာသီဖြားမ်ား  ၏  ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္သဘာ၀မ်ား
မိႆ         ရာသီဖြား  အမ်ားစုတုိ႔သည္ ပင္ကိုယ္ စိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္ အလြန္ သေဘာထားႀကီး တတ္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာေနတတ္သည္။ အျမဲတမ္း ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္းစြာေနၿပီး ၿပံဳးေပ်ာ္ ရြင္ျမဴးစြာ ေျပာဆိုေနတတ္ၾကသည္။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေကာင္းသည္။ ဟာသဉာဏ္ ရႊင္သည္။ အေပၚယံ အားျဖင့္ ဘာမွ အေလးမထားသလို ေပါ့ေပါ့ တန္တန္၊ ဘာသိဘာသာ အသြင္ သ႑ာန္ေနတတ္သည္။ 


အေရးႀကံဳေသာ အခါတြင္ ရဲရင့္ ထက္ျမက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ အေရးႀကံဳေသာ အခါတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ိဳး တြင္၀င္ေရာက္ကာ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းၾကသည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကြား၀ါျခင္းကင္းလွ်က္ မထင္မရွားသာေနတတ္သည္။ ငါသိ၊ ငါတတ္၊ ငါသာျမတ္ဟူေသာ စ႐ိုက္ မရွိ။ ကိုယ့္ အရည္ အခ်င္းကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရွိ။ ပညာလက္သည္း၀ွက္ ေနတတ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မိႆ      ရာသီဖြား မ်ားသည္ အၿငိဳးအေတးႀကီးသည္။ ရင္တြင္း မာနႀကီးမားသည္။ ေဒါသ ထြက္လာလွ်င္ ေၾကာက္စရာေကာင္း လွေအာင္ ခက္ထန္ လာတတ္သည္။ အလြန္ေခါင္းမာစြာ အရြဲ႕တိုက္လိုသည္။ လက္စားေခ်လုိသည္။ လူတစ္ေယာက္ အေပၚ ရန္သူဟု သတ္မွတ္လိုက္ ပါက မူလက သိမ္ေမြ႕မႈ ၊ လုိက္ေလ်ာမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ တို႔ ေပ်ာက္ျပက္ကာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ အၿငိဳးတစ္ႀကီးေခ်မႈန္းေလေတာ့သည္။ မည္သည့္ အခါတြင္မွ ခြင့္လႊတ္ေတာ့ျခင္း မရွိကာ ေသတစ္ပန္ သက္တစ္ဆံုး လက္တံု႔ျပန္ေလသည္။

မိႆ       ဖြား တို႔သည္ အျမဲတမ္း လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ ေတြေ၀ မိုက္မဲစြာ ျပဳမူ တတ္ၾကျပန္သည္။ ေၾကာက္လြယ္ေသာ ရဲလြယ္ေသာ သေဘာ ရွိသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ ဘာမွ မဟုတ္တာေလးမ်ားကို တြန္႔ဆုတ္ေနတတ္ၾကၿပီး၊ တစ္ခါ တစ္ရံ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ျပဳမူေနတတ္ၾကျပန္သည္။ အႀကံအစည္ႀကီးသည္။ အေျပာေကာင္းသည္။ အေပါင္းအသင္း ဆန္႔သည္။ အသြားအလာ လွ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ သည္။ အသီးအရြက္ ကို ပိုႏွစ္သက္သည္။



မိႆ       ရာသီဖြား တုိ႔သည္ ဘ၀ ကို အမ်ားအားျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ အခက္အခဲ မ်ားစြာကိုလည္း ပခံုးျဖင့္ ထမ္းကာ ေျဖရွင္းေပးၾကရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစု၀င္တို႔တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္း၊ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀မ်ား ကို ေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘ၀ အစတြင္ တိုက္ပြဲ ကဲ့သို႔ ခက္ခဲၾကပ္တည္းၿပီးက ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။


အထူးသျဖင့္ မိႆ      ဖြား  တုိ႔သည္ စိတ္ျမန္သည္။ ေခါင္းမာစြာ ျငင္းခံုလုိသည္။ ကိုယ္ကိုင္စြဲေသာ ၀ါဒ ကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္တတ္သည္။ အစစေခါင္းေဆာင္လုိတတ္သည္။ ဘယ္ေတာ့ မွ မလိမ္တတ္။ ေျဗာင္ေျပာတတ္၊ ေျဗာင္ လုပ္တတ္သည္။ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ေအးေဆး သေလာက္ မခံခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ တဇြတ္ထိုး လုပ္ကာ ႐ုတ္တရက္ ထိခိုက္နစ္နာတတ္သည္။



Wednesday, September 21, 2016

ပထမ ကမၻာစစ္




ပထမ ကမ ၻာစစ္သည္ ၁၉၁၄ မွ ၁၉၁၈ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာ စစ္ပဲြမ်ိဳး သမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးေသာေၾကာင့္ မဟာ စစ္ပြဲႀကီး (Great war) ဟုေခၚဆိုခဲ့သည္။ ေနာက္ ၂၁ ႏွစ္ အၾကာ တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကီးက်ယ္ေသာ စစ္ပြဲႀကီးေပၚလာေသာေၾကာင့္ ပထမ ကမာၻစစ္၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ဟု ခြဲျခားေခၚဆိုခဲ့သည္။ 

ပထမ ကမာၻစစ္ အတြင္းတြင္ စစ္သည္ေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ထို စစ္သည္မ်ားသည္ စစ္ႀကီး မျဖစ္ခင္က သာမန္ျပည္သူမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ က်ဆုံးခဲ့ေသာ စစ္သည္မ်ား အား ဦးေခါင္းမွေန၍ေျခဖ်ား အထိ ဆက္လိုက္လ်င္ ၁၅၀၈၄ ကီလိုမီတာ၊ မိုင္အားျဖင့္ ၉၃၇၅ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထိုအကြာအေ၀း သည္ ကမာၻႀကီးကို တစ္ပတ္ ပတ္ပါက ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္သည္။



ပါဝင္ေသာႏိုင္ငံမ်ား

ပထမ ကမာၻစစ္ အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ အုပ္စုႀကီး ႏွစ္ခု ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ရုရွား တို႔ ပါ၀င္ေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား (Allied Powers) ႏွင့္ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစႀတီးယား ႏွင့္ ဟန္ေဂရီ တို႔ ပါ၀င္ေသာ ဗဟုိ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား (Central Power) တို႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။


 ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ား ဘက္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စေသာႏိုင္ငံငယ္မ်ား ပါ၀င္လာၿပီး၊ ဗဟုိ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ဘက္မွ တူရကီ၊ ဘူလ္ေဂးရီယား စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္လာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲႀကီး ၿပီးခါနီးတြင္ မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား ဘက္မွ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲႀကီး အၿပီးတြင္ ဗဟို အင္အား   ႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ရႈံးနိမ့္၍ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။


စစ္ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ား

တိုက္ခိုက္မႈ အားလုံးနီးပါးသည္ အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကား မွ ဆြစ္ဇာလန္ အၾကား အေရွ႕ဥေရာပ အပါအ၀င္ ဥေရာပတိုက္ ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာဖရိက တိုက္ တို႔တြင္လည္း အနည္းငယ္ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။



စစ္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အၾကား အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ ပထမ ကမာၻစစ္ႀကီး စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္ႀကီးျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာ -

ကိုလိုနီ နယ္ေျမမ်ား အႃပိုင္ အဆုိင္ ရွာေဖြလာျခင္း၊
အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ မ်ား ျပင္းထန္လာျခင္း၊
မဟာမိတ္စစ္အုပ္စုမ်ား အၿပိဳင္ဖြဲ႔စည္းလာျခင္းႏွင့
လက္နက္ အၿပိဳင္ တပ္ဆင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။




ပထမ ကမာၻစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္း

ပထမ ကမာၻစစ္ သည္ ၁၉၁၄ ၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ၾသစႀတီးယား အိမ္ေရွ႕ မင္းသား ဖရန္စစ္ ဖာဒီနန္ ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ တို႔ ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ ဆာရာေယဗို ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ႀကံခံရရာမွ စတင္ခဲ့သည္။ ေဘာ့စနီးယား ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၏ သိမ္းပုိက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ေဘာ့စနီးယန္း အမ်ားစုမွာ ဆာ့ဘ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 


ထိုသူတို႔သည္ၾသစႀတီးယားလက္ေအာက္ မွ လြတ္ေျမာက္၍ အိမ္နီးခ်င္း ဆားဘီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ေပါင္းစည္းလိုၾကသည္။ ၾသစႀတီးယား အိမ္ေရွ႕မင္းသား ကို လုပ္ႀကံသူမွာ Black Hand ဟုေခၚေသာ ဆာ့ဘ္ အၾကမ္းဖက္ အသင္း၀င္ ေဘာ့စနီးယန္း အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ဆားဘီးယားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားေပါင္းစည္းေရးကို လိုလားသူျဖစ္သည္။

ဆားဘီးယားႏိုင္ငံမွ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ႀကံမႈမ်ိဳးေပၚေပါက္ေအာင္ အားေပးသည္ဟု ဆိုကာ ၾသစႀတီးယား က ဆားဘီးယား ကို ျပင္းထန္သည့္ ရာဇသံမ်ား ပို႔ခဲ့သည္။ ၾသစႀတီးယား ၏ ရာဇသံ ကို ဂ်ာမနီကေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုရာဇသံပါ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ ဆားဘီးယား ၏ လြပ္လတ္ေရး ကို ထိပါးေသာေၾကာင့္လည္းေ  ကာင္း၊ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆားဘီးယား သည္ ၾသစႀတီးယားကို ရင္ဆိုင္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရာဇသံကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ၾသစႀတးီယား အား အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၁၄၊ ဇူလိုင္(၂၈) တြင္ ၾသစႀတီးယား က ဆားဘီးယား ကို စစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၾသစႀတီယားႏွင့္ ဆားဘီးယားတို႔ စစ္ျဖစ္ရာတြင္ ၾသစႀတီးယား ဘက္မွ ဂ်ာမနီ ကလည္းေကာင္း၊ ဆားဘီးယားဘက္မွ ျပင္သစ္၊ ရုရွားႏွင့္ အဂၤလန္တို႔မွလည္းေကာင္း အသီးသီး ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီ ခြဲေ၀ေပးမည္ ဟူေသာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ တို႔၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ၁၉၁၅ တြင္ အီတလီ သည္ ယင္းတို႔ ဘက္မွ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ ခဲ့သည္။



Tuesday, September 20, 2016

ၾကယ္စင္သစ္ ႏွင္႔ ေကာင္းကင္ၿပာ



က်မ က အေတြးသမား ဆုိေတာ့ ငယ္ငယ္ကဆုိ နယ္နိမိတ္ မရွိ အဆုံးအစ မရွိတဲ့ ေကာင္းကင္ ကိုေငးေမာရင္း ေတြးေနရတာကို သေဘာက်တယ္။ အဲဒါကိုုက လြတ္လပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးပဲ။ အခုက်ေတာ့ ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္မိရင္ အေတြး ဆုိတာထက္ ေမးခြန္းေတြက မ်ားသည္ထက ္မ်ားလာတယ္။

ဒီေကာင္း ကင္ႀကီးရဲ႕  ေအာက္မွာပဲ လူသား အားလုံး ေနထုိင္ ၾကၿပီးေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္ မတူ ကဲြျပား မႈေတြ ျဖစ္ေနရ တာလဲ။ ပိုဆုိးတာက တစ္မုိး ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ မိသားစုေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လ မ်ား မဆုံေတြ ႕ႏုိင္ ျဖစ္ရတာလဲ။ ေမြးရပ္ ေျမကို ျပန္လုိ႔ မရေအာင္ ဘယ္သူေတြက မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းကို နယ္နမိတ္ မ်ဥ္းဆဲြလုိက္သလဲ။

ဒီလုိမ်ိဳးေမးခြန္းေတြကို ေတြးလုိက္မိရင္ ေကာငး္ကင္ မျမင္ရတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အခန္းက်ဥ္းထဲကို ၀င္ၿပီး အေတြးစကို ရပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတယ္။ ဒီ အျပဳအမႈဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ လြတ္လပ္ျခင္းကို ရုိက္ခ်ိဳး မိတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ကိုယ့္ အေတြးရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ အေပၚ ရင္မဆုိင္ရဲလုိ႔ ရင့္က်က္မႈ မရွိေသးလုိ႔ပဲ ျဖစ္မယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ေမးခြန္းကုိ ကိုယ္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရမယ္။

ကိုယ္ ကိုယ္တုိင္လည္း ေက်ာင္းဆရာမ ဆုိေတာ့ ေန႔တုိင္း ကေလးေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးေနရတယ္။ ဒီလုိေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိဳ႕ က်ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ ရေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ျပႆ        နာက်ေတာ့ ေျဖရွင္း လို႔မရ ညွိႏိႈင္းလုိ႔မရ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ လက္ေလွ်ာ့ရတာေတြရွိတယ္။

က်မတုိ႔ ေက်ာင္းကေလးက အေျခခံပညာ မူလတန္း အဆင့္ထိ ပဲရွိတယ္။ ေက်ာင္းကေန ေလးတန္း ေအာင္ရင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းကို ပို႔ေပးမယ္။ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွာ စၿပီးေက်ာင္းမွာ အခမဲ့ ပညာေရး စနစ္ကို က်င့္သုံးတယ္။ ဒီ စနစ္ေၾကာင့္ရယ္ ေက်ာင္းခန္းေနရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုလည္း (၁၂၀)ေလာက္ ပဲ ကန္႔သတ္ထားရတယ္။ ေက်ာင္းရွိ ကေလး အမ်ားစုက အရမ္းကို ခ်ိဳ႕တဲ့ေတာ့ မူလတန္းေအာင္ၿပီး ေက်ာင္ႀကီး ဆက္တက္ခ်င္တဲ့ ကေလးဆုိ ေက်ာင္းကပဲ သူတုိ႔ေက်ာင္းစရိတ္ေတြကို ဆက္ေထာက္ပံ့ေပးသြားတယ္။

ေက်ာင္းသား မိဘေတြဘက္က သားသမီးပညာေရးကို အားေပးရုံ တစ္ခုပဲ ဘာပိုက္ဆံမွ မကုန္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးေတြကပညာေရးကို ဘာေၾကာင့္ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ မတက္ႏုိင္ၾကတာလဲ။ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာပဲ `ငါတုိ ႔(၁၀) တန္းေအာင္လည္း ငါတုိ႔ အတြက္ ဒီနယ္ေျမမွာ တကၠသိုလ္ မရွိဘူး။ ေတြ႕ရာအလုပ္ပဲ လုပ္ရမွာပဲ´ ဆုိတဲ့ အေတြးေတြ ၀င္ေနလုိ႔လား။ မိဘေတြကပဲ ပညာေရးေရခ်ိန္ နိမ့္ၿပီး သူတုိ႔ဘ၀ ရဲ႕အနာဂတ္ ကို မစဥ္းစား ႏုိင္လုိ႔လား။

က်မေျပာရင္ ယုံမလား မသိဘူး။ က်မတုိ႔ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးထားတဲ့ ကေလးေတြ (၉)ေယာက္ ရွိတယ္။ သူတုိ႔အားလုံး ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြပဲ၊ သူတုိ႔အားလုံး ပန္းရံ လုပ္တတ္တယ္။ ေကာက္စုိက္၊ ပဲရိတ္ စပါးရိတ္ တတ္တယ္။ တံငါ အလုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္တတ္တယ္။ ဒါေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေပး အတတ္ ပညာေတြပဲ။ 

ဒီ အတတ္ပညာေတြနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းက ရတဲ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ လူမႈ႕ ပတ္၀န္းက်င္က ရတဲ့ အေတြ႕ အႀကဳံ။ မိဘဆရာသမား တုိ႔ရဲ႕သြန္သင္ ဆုံးမမႈေအာက္မွာ ပညာေရးသာ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ သင္ယူ သြားမယ္ ဆုိရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ လူမႈ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ထြန္းလင္းတဲ့ၾကယ္ပြင့္ေလးေတြျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ကၽြမက ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စာသင္ႏွစ္က (၆) တန္းေက်ာငး္သား တစ္ေယာက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေက်ာင္းထြက္သြားတယ္။ ဒီကေလးက ေက်ာင္းမွာ ရွိတုန္းကဆုိ သိပ္ အားထားရတဲ့ ကေလးပဲ။ ေက်ာင္းေပါင္းစုံ စာစီစာကုံးၿပိဳင္မလား အနိမ့္ဆုံး အဆင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုေတာ့ ရခဲ့တာပဲ။ ပန္းခ်ီ ၿပိဳင္မလား ဒုတိယ ဆုေတာ့ ၀င္ခဲ့တာပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိဘေတြရဲ႕ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ မိဘနဲ႔ အတူ ပန္းရံ လုပ္ေနရၿပီ။

သူတုိ႔ေက်ာင္းက ဆရာေတြ ကလည္း ေက်ာင္းျပန္ တက္ဖုိ႔ ဖိအားေပးေနၿပီ။ က်မ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ကေလး ကိုလည္း ဆုံးမ၊ မိဘ ကိုလည္း စည္းရုံးၿပီး ႏုိင္သေလာက္ေထာက္ပံ့တဲ့ၾကားထဲက ကေလး ကို ကေလးလုပ္သား ဘ၀က မကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ က်မ သိလုိက္ၿပီ။ `စာေတာ္တဲ့ ကေလးတုိင္း ပညာတတ္မျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ပညာတတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူတုိင္းလည္း စာမတတ္ခဲ့ၾကဘူး´ဆုိတဲ့ အသိ။

Thursday, September 15, 2016

သင့္ရဲ႕ လက္မွာ ဘာလမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ပါလဲ



သင့္ရဲ႕ လက္မွာ ဘာလမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ပါလဲ ဆိုတာကို ရွာၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

၀၁. ဒီ လမ္းေၾကာင္းေလး ကေတာ့ အသက္ လမ္းေၾကာင္းကေန ဆက္ၿပီး ရွည္ထြက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။ ဒီ လမ္းေၾကာင္းေလး ပါရင္ေတာ့ သင္ဟာ ကံ အလြန္ေကာင္းေသာသူၿဖစ္ၿပီး အၿခားေသာ သူေတြကို ဆဲြေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသူၿဖစ္ၿပီး အရာရာမွာေအာင္ၿမင္သူၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
၀၂. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလး ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းသူၿဖစ္မွာပါ။ ဆိုလိုတာက သူေဌးသား၊ သူေဌးသမီး နဲ႔ အိမ္ေထာင္ က်ပါလိမ့္မယ္။
၀၃. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလး ပါသူကေတာ့ စိတ္ကူးေကာင္းၿပီး တီထြင္ ၾကံဆတတ္သူၿဖစ္ၿပီး လူ အကဲခတ္ေတာ္သူ လည္း ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
၀၄. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလး ပါသူကေတာ့ ထူးၿခားပါတယ္။ လူ ၁ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ေလာက္သာ ပါတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။ ထူးၿခားေသာသူၿဖစ္ၿပီး အေတြးအေခၚလည္းေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
၀၅. ဒီ လမ္းေၾကာင္းေလး ပါသူကေတာ့ အၾကားအၿမင္ ရသူၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ အေနာက္မွာ တေယာက္ေယာက္ ရွိရင္လည္း ရွိႏုိင္တယ္ေနာ္။
၀၆. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ေပၚလာရင္ေတာ့ ေအာင္ၿမင္ရန္ နီးစပ္ေနပါၿပီ။ ဒီ လမ္းေၾကာင္းေလးက ေအာင္ၿမင္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ထြက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။
၀၇. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္သူကေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ကို ေအာင္ၿမင္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကိဳးစားခဲ့သမွ်ေတြက ကိုယ့္ဆီကို ၿပန္လာမယ့္အခ်ိန္ပါ။

မိန္းကေလး မ်က္ရစ္ ေဗဒင္




မိန္းကေလးေတြရဲ႕ မ်က္ရစ္ ကို ၾကည့္ၿပီး ဇနီးေကာင္းၿဖစ္ႏုိင္လား၊ ေဖာက္ၿပန္တတ္သူ ၿဖစ္ႏုိင္သလားဆိုတာကို ၾကည့္လို႔ရတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကဲ မွန္ေလးကို လက္ထဲ ထားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ မ်က္ရစ္ကို ၾကည့္လိုက္ေနာ္။

1.မ်က္ရစ္ မ်ဥ္းႏွစ္ေခ်ာင္းက မ်က္ေတာင္ အစမွာ ဆံုေနရင္ .... ဇနီးေကာင္း


သူကေတာ့ ေလာက ရဲ႕က်င့္ဝတ္ ကို နားလည္ၿပီး တစ္ေယာက္ဆို တစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးၿပီး တသက္ လံုး ပါရမီၿဖည့္ေပးသြားမယ့္သူ ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
အေပ်ာ္သေဘာ အခ်စ္ေရးကို စဥ္းစားေလ့ မရွိပဲ၊ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးကို ေလးေလး နက္နက္ စဥ္းစားသူပါ။ ပါရမီၿဖည့္ဘက္ကို တန္ဖိုးထားတဲ့ အတြက္ ေယာက်ၤားၿဖစ္သူကလည္း တန္ဖိုးထား ေလးစားပါလိမ့္မယ္။

2.မ်က္ရစ္ မ်ဥ္းႏွစ္ေခ်ာင္းက မ်က္ေတာင္အစမွာ မဆံုခဲ့ရင္ .... ေဖာက္ၿပန္တတ္သူ


သူကေတာ့ ေလာက က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းထက္ စိတ္ခံစားမႈ ကို အဓိက ထားၿပီး စဥ္းစားတဲ့ အတြက္ ခ်စ္သြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ေတြးေတာ စဥ္းစားႏုိင္တဲ့ အင္အားက နည္းပါလိမ့္မယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္းေမ့သြားၿပီး သူခ်စ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ မ်က္စိထဲ ၿမင္ပါေတာ့တယ္။ 

Monday, September 12, 2016

အပူေလာင္ျခင္း ကိုု အျမန္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္း (၅) ခု

No automatic alt text available.



၁။ သြားတုိက္ေဆး
အလြန္ ရိုုးရွင္းတဲ႔ အိမ္တြင္း သဘာ၀ နည္းလမ္းပါ။ အရင္ဆံုုး အပူေလာင္ ဒဏ္ရာကိုုေရေအးႏွင့္ေဆးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ မ်က္ႏွာသုုတ္ ပ၀ါႏွင့္ ေျခာက္သြားသည္ အထိသုုတ္ေပးပါ။ ေျခာက္သြားရင္ အပူေလာင္တဲ႔ေနရာကိုု သြားတိုုက္ေဆးႏွင့္ လိမ္းေပးပါ။ လိမ္းၿပီးတဲ႔ အခါမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထားႏိုုင္ သေလာက္ထားေပးပါ။

၂။ ရွာလကာရည္
ရွာလကာရည္ မွာ အပူေလာင္ ဒဏ္ရာေတြကိုု အျမန္ဆံုုး သက္သာေစတဲ႔ PH ဂုုဏ္သတၱိ ေျမာက္ျမားစြာပါ၀င္ပါတယ္။  အ၀တ္ပါးစ တစ္ခုုကိုု ရွာလကာရည္ ထဲမွာ စိမ္ထားၿပီး အပူေလာင္တဲ႔ ေနရာမွာ နာရီ၀က္ ခန္႔ၾကာေအာင္ ကပ္ထား ေပးပါ။  ဒါမွမဟုုတ္ ရွာလကာရည္ ကိုု ဂြမ္းစေလးနဲ ႔ဆြတ္ၿပီး သုုတ္လိမ္းေပးပါ။

၃။ရွားေစာင္း လက္ပတ္
ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အႏွစ္ေတြကိုု အပူေလာင္တဲ႔ ဒဏ္ရာထဲ စိမ့္၀င္ သြားေအာင္လိမ္းၿပီး တစ္နာရီခန္႕ ထားေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေရေအး နွင့္ေဆးခ်ေပးပါ။

၄။ ႏုိ႔ (milk)
ႏိုု႔ရည္ သည္ အပူေလာင္ ဒဏ္ရာကိုု သက္သာေစတဲ႔ အေကာင္းဆံုုး သဘာ၀ နည္းလမ္း တစ္ခုုပါ။
အပူေလာင္ ဒဏ္ရာကိုု ႏိုု႕ရည္ ထဲမွာ ၁၅-၂၀ မိနစ္ အထိ စိမ္ထားေပးပါ။  ဒါမွမဟုုတ္ အ၀တ္ပါးေလး တစ္ခုုကိုု ႏိုု႕ရည္ ထဲမွာ ႏွစ္ၿပီး အပူေလာင္ထားတဲ႔ေနရာမွာ ကပ္ထားေပးပါ။ တစ္ေန႕ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အပူေလာင္ျခင္းမွ အျမန္ဆံုုး သက္သာသြားပါ လိမ့္မယ္။

မရမ္းသီး ရဲ့ ေဆးဖက္ဝင္မႈ

Image may contain: food


ခံတြင္းပ်က္ေနသူမ်ား၊ ခံတြင္း အရသာ မေပၚျခင္းျဖစ္ေနသူမ်ား မရမ္းသီး ကုိ သုပ္စား၊ ခ်က္စား စသျဖင့္ စားသံုးေပးရင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းျပီး ခံတြင္း အရသာျပန္လုိက္လာေစမွာပါ။
..
ဝမ္းကုိက္ျခင္း၊ မီးယပ္ဝမ္း သြားျခင္းျဖစ္ေနပါက မရမ္းသီး နဲ႔ ဆားကုိ တြဲဖက္ေပးျပီး စားရပါမယ္။
ဥပမာ- မရမ္းသီး ဆားရည္စိမ္ အရည္ေသာက္ေပးျခင္း၊ ဆားရည္စိမ္ မရမ္းသီး ကို သုပ္စားေပးျခင္းျဖင့္
၀မ္းကိုက္ ပိုးမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။
..
အသည္း အဆီဖံုးေရာဂါရွင္ေတြသာ မက သာမန္ လူမ်ားလည္း စားေသာက္ရာမွာ အဆီမ်ား ပိုလွ်ံစြာ မစားမိဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အဆီ မ်ားတဲ့ သားငါးမ်ား ခ်က္တဲ့အခါ ပုိလွ်ံေနေသာ အဆီမ်ား မစားမိေအာင္ သားငါးမ်ား တြင္ မရမ္းသီး ထည့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿခင္းျဖင့္ ထုိ အဆီမ်ား ေခ်ဖ်က္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
..
မရမ္းသီး ရဲ့ တစ္ၿခား ေ်ဆးဖက္ဝင္မႈေတြ ကေတာ့-...............
ေသြး၀မ္းသြားျခင္း၊ ၀မ္းကိုက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ၊ အဖ်ားေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္း ပူ ေလာင္ျခင္း၊ အသားၾကား အရိုးၾကား နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ မရမ္းေစ့ မ်ားကို ၀မ္းပိတ္ေဆး မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ သတ္မိတာလဲ

No automatic alt text available.


 သူမ်ားအသက္ ကို သတ္တယ္ ဆိုတာ ေဒါသ မပါဘဲ သတ္လို ႔မရဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က ထင္ေကာင္း ထင္လိမ့္ မယ္။ ျပံဳးျပံဳး႐ွြင္​ရႊင္​ နဲ႔ သူမ်ား ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္လို႔ ရိွရင္ ေဒါသ မပါဘူးလို႔ ထင္ေနတာ၊ မဟုတ္​ဘူး  ​ေဒါသ နဲ႔ သတ္တာပဲ။ ႏိုင္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သူျပံဳးႏိုင္တာ။ ျပံဳးတာက ႏိုင္တာကိုၾကည့္ၿပီးျပံဳးတာ၊ မျပံဳးခင္မွာ အမုန္းေလး ရိွေသးတယ္။ အမုန္း မပါရင္ မသတ္ႏိုင္ဘူး။

 ျခင္ကေလးေတြ လူေတြက လက္ဝါးကေလးနဲ ႔႐ိုက္ၿပီး တစ္ဖတ္ဖတ္ နဲ႔။ ဟုတ္လား။ ဘာျဖစ္လို႔ ႐ိုက္သလဲ၊ လူလာ ကိုက္လို႔၊ ကိုက္လို႔ ယားတယ္၊ ကိုက္ေတာ့ ျခင္ကို မုန္းတယ္။ အမုန္း ကေလးေၾကာင့္ မို႔လို႔ ႐ိုက္တာေနာ္။

အမုန္း ဟာ ႀကီးတာလည္း ရိွတယ္၊ ေသးတာလည္း ရိွတယ္။ အမုန္းကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လူေတြဟာ သတ္မႈက်ဴးလြန္ၾကတယ္၊ အဲ့ဒီလို သတ္မႈ က်ဴးလြန္လိုက္တယ္ ဆိုကတည္းက ထိုသူရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ေမတၱာဓာတ္ေလး ပ်က္သြားၿပီးေတာ့ ေဒါသ ဆိုတဲ့ ရန္သူသည္ သူ႔ရဲ႕စိတ္ထဲ ႏွလံုးထဲမွာ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနတာ သူ သတိမထားမိဘူး။

 ေဒါသ က အတြင္းရန္ လို႔ေခၚတယ္။ အျပင္ရန္ထက္ ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ကိုယ့္ ရဲ႕အက်ိဳးမဲ့ ကို ျပဳႏိုင္ တယ္၊ အျပင္ရန္က ကိုယ့္ကို အက်ိဳးမဲ့ျပဳတာ နည္းနည္းရယ္၊ ေဒါသ ဆိုတဲ့ အတြင္းရန္က ကိုယ့္ကို မေကာင္းက်ိဳးေပးတာ ပိုျပင္းထန္တယ္။

ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါး (၂၀) မ်ဳိး

Image may contain: food



ေဆးညႊန္း အရေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေဆးေတြေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၾကျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြက လူ ၁.၅ မီလွ်ံ ဝန္းက်င္ ေဆးရုံေရာက္ေစပါတယ္။

ေဆးဝါး မ်ားစြာဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ မကုန္ုဆုံးခင္ အတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသခ်ာစမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈ မရိွဘဲ လူေတြၾကား မေရ မတြက္ႏုိင္တဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

ဒီေဆးဝါးေတြထဲ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးေတြရိွျပီး ဦးေႏွာက္ ထိခုိက္ကာ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈျပသနာျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ေအာက္ပါ အတုိင္း (၃) မ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္။

၁။ Statin drugs ကိုလက္ထေရာေလ်ာ့က်ေဆး
Cholesterol ေလ်ာ့က်ေဆးေတြ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆးဝါးေတြ သုံးစြဲျခင္းက အာရုံ စူးစုိက္ မရျခင္းနဲ႔ ေမ့တတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂။ အိပ္ေဆး Sleeping pills
ဒီေဆးဝါးမ်ားက ေရတို နဲ႔ ေရရွည္ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ အရ အိပ္ေဆး အမ်ဳိးအစား အားလုံးက ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္ နဲ႔ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
တစ္ခ်ဳိ႕ေဆးေတြ ဆုိရင္ အထိန္းအကြပ္ မရိွ အရက္ေသစာေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြ ပ်က္စီးတဲ့ အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ သတိလြတ္ျခင္းမ်ဳိး အေျခအေနေတာင္ ျဖစ္ေစျပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျပန္အမွတ္ မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

၃။ The Anti drugs
Anti-drugs ေတြဆိုတာ antidepressants, antibiotics, antipsychotics, antispasmodics, antihypertensives, antihistamines တို႔လုိ anti- နဲ႔ စတဲ့ ေဆးဝါး အားလုံးကို ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီေဆးေတြဟာ မွတ္ဥာဏ္ ကို ဒုကၡ အေပးဆုံးအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိအျမင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ မွတ္ဥာဏ္ အဖုိ႔ တာဝန္ ရိွတဲ့ neurotransmitter acetylcholine ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေဆးဝါးမ်ဳိးေတြ မေရ မတြက္ႏုိင္ေအာင္ အလြယ္တစ္ကူေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလြန္ အကြ်ံေသာက္ ပါက ေရာဂါကို ပိုလုိ႔ေတာင္ ခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးေစပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးဝါး (၂၀) ခု ကေတာ့.......................

· ေသြးတုိးေဆးမ်ား ၊

· အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (Painkillers) ၊

· လီသီယံ (Lithium) ၊

· ဓာတ္မတည့္ေရာဂါ ကုေဆး (Antihistamines) ၊

· ေသြးက်ေဆး (Methyldopa) ၊

· For Parkinson’s- glycopyrrolate, atropine, or scopolamine ၊

· အိပ္ေဆး (Sleeping pills) ၊

အားရွိေစတဲ့ စကားမ်ား

Image may contain: one or more people


၁၊ မ်က္ရည္က်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ပါနဲ့...အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အဆိုးျမင္ စကားေျပာဆိုျခင္း နည္းႏုိင္သမ်ွနညး္ပါေစ။

၂။ အခက္အခဲ ကိစၥတစ္ခုကို အျမဲ ေတြးေတာ ပူပန္ မေနပါနဲ့...ခံစားခ်က္တုိင္းကို သင့္ဆီမွာ ေသာင္တင္ မေနပါေစနဲ့...သင့္မွာ တုိင္ပင္စရာ သူငယ္ခ်င္းေတြ မိဘေတြ ရွိေသးတာကို သတိရပါ။

၃။ မွားမွာကို မေၾကာက္ပါနဲ့...တစ္ကယ္လို့ မွားခဲ့ရင္ေတာင္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ မခံပါနဲ့၊ လူ့ဘ၀ ဆိုတာ အမွား အမွန္ ဒြန္တြဲေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လို အေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္...ေနာက္ဆံုးျပန္စဥ္းစားၾကည့္ လိုက္တဲ့အခါ...ျပီးခဲ့တဲ့ အမွားေတြဟာ သိပ္ေတာ့ အေရးမၾကီး လွတာကို ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

၄။ အဆိုးျမင္ျခင္းဟာ လူေတြမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို အဆိုးျမင္တဲ့ အရာ ေတြဟာ ဘ၀ ရဲ့ ေသး   ငယ္တဲ့ အစိတ္ အပိုင္း ေတြဆိုတာ နားလည္ဖို့လိုပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့.. စိတ္ ခံစားခ်က္ကို ဦးစားမေပးပဲ မွ်တေအာင္ အေကာင္းျမင္ စိတ္ေလးနဲ့ အစားထုိးေပးဖို့ လိုပါတယ္။

၅။ တစ္ကယ္လို့ တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကို အဆက္အသြယ္ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ...မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ .. စကားေျပာေျပာ မေျပာေျပာ ... ဒါဟာ သာမန္ပါပဲ။ ေရးၾကီး ခြင္က်ယ္ အက်ယ္ ခ်ဲ့ေနစရာ မလိုပါဘူး။ ေတြးျပီး ၀မ္းနည္း မေနသင့္ပါဘူး။

ေၾကာင္ ကို ဘယ္သူ ႀကိဳးျဖဳတ္ေပးမလဲ

Image may contain: cat and outdoor


ျဗဟၼပုတၱျမစ္ကမ္းေဘးမွာ စာသင္ေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။ ဘုရင္ မင္းဆက္ ရာခ်ီၿပီး တည္ရွိခဲ့ တဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္သလို၊ ဆရာ အဆက္ဆက္ ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီေက်ာင္းထြက္ေတြ ထဲကပဲ ဘုရင္၊ စစ္သူႀကီး၊ အမတ္ေတြျဖစ္ခဲ့တာ မနည္းဘူး။ ဒီေက်ာင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သင္တဲ့ ဆရာေတြ ကလည္း ဒီလိုပဲ အဆင့္ဆင့္ ပညာေတြ လက္ေျပာင္းေပးခဲ့ရင္းက ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟာ ႏွစ္ ရာခ်ီၿပီး တည္ တံ့ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္း စာသင္ခန္းမႀကီးထဲမွာ စာသင္ရင္ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ကို ေက်ာင္းတိုင္မွာ ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထား တတ္တယ္။ အဲဒါ ဘာသေဘာနဲ႔ ေၾကာင္ ကို ႀကိဳးခ်ည္ ထားတာလဲဆိုတာ မေျပာႏိုင္ၾကဘူး။ စာသင္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေက်ာင္း၀င္းထဲက ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းလာၿပီး တိုင္မွာ ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထားလိုက္ၾကတာပဲ။

 ေၾကာင္ႀကိဳး ခ်ည္ၿပီးမွ ဆရာကလည္း စာပို႔ခ်၊ ေက်ာင္းသားေတြ ကလည္း စာအံ၊ ဒါဟာ အစဥ္ အလာပဲ။ ေနာက္ပိုင္း ေၾကာင္ ကို ႀကိဳးခ်ည္ မထားရင္ စာသင္လို႔ရတယ္လို႔ေတာင္မထင္ေတာ့ဘူး။

ေၾကာင္ ကို ႀကိဳးခ်ည္ၿပီးမွ စာသင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ဘယ္သူမွ မစူးစမ္း ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ သူရိယ ဆိုတဲ့ ဘုရင္က ဘာေၾကာင့္ ေၾကာင္ ကို ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး စာသင္ရတယ္ ဆိုတာ စူးစမ္းေတာ့တယ္။ အမတ္ေတြ လည္း အေျဖကို ရွာရင္းက ဒီေက်ာင္းက ထြက္သြားတဲ့ ဆရာႀကီး တစ္ဦးဟာ ဟိမ၀ႏၱာေတာထဲမွာ ရဟန္းျပဳၿပီး ေနတယ္၊ အဲဒီ ရဟန္း ဆရာဟာ အသက္ ရာေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနၿပီ ဆိုေတာ့ ေတာထဲလိုက္ၿပီး ရဟန္းႀကီး ကိုရွာကာ ေၾကာင္ျပႆ       နာကို ေမးၾကတယ္။



Sunday, September 4, 2016

ကမၻာေက်ာ္ နည္းပညာရွင္ႀကီးႏွစ္ဦး ၏ လူသိနည္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား




ဘီလ္ဂိတ္

အသက္ ၃၀ တြင္ သန္းႂကြယ္ သူေဌးႀကီးျဖစ္ရမည္ ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၿပီး အသက္ ၃၁ ႏွစ္တြင္ ဘီလီယံႂကြယ္ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။

-         သူ႕တြင္ ေဒၚလာ ၇၂ ဘီလီယံ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း သားသမီးမ်ား ကို တစ္ဦးလၽွင္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းသာ အေမြေပးထားသည္။
-         သူသည္ ဘြဲ႕မရဘဲ နည္းပညာေလာကတြင္ လႊမ္းမိုးကာ နည္းပညာျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူျဖစ္သည္။
-         ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ က ကားကို လိုင္စင္ မပါဘဲ ေမာင္းႏွင္မႈ၊ မီးနီ ကို ျဖတ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။
-         သူ၏ လႉဒါန္းေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူ ၆ သန္း အသက္ ကို ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
-         ယေန႔ အထိ လႉဒါန္းခဲ့သမၽွ ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလီယံျဖစ္သည္။
-         သူ႕အိမ္ အတြက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ သူေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္ မွာ ေဒၚလာ ၁ သန္းျဖစ္သည္။
-         ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား မရွိႏိုင္ေတာ့ ဟု သူေျပာထားသည္။
-         သူ ပိုင္ဆိုင္ သမၽွေငြကို တစ္ေန႔လၽွင္ ၁ သန္း သုံးမည္ ဆိုလၽွင္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁၈ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
-         ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က Leonardo Da Vinci ေရးသားခဲ့သည့္ လက္ေရးမူ က်မ္း Codex Leicester ကို ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေပးကာ ဝယ္ခဲ့ၿပီး Windows 95 တြင္ လက္ေရးမူက်မ္း ၏ စာမ်က္ႏွာ အခ်ိဳ႕ကို Screen Saver အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။
-         စတိေဂ်ာ့က ဘီလ္ဂိတ္ ကို Apple ကုမၸဏီမွ နည္းပညာမ်ား ကို ခိုးယူေၾကာင္း စြပ္စြဲသည့္ အခါ Xerox ကုမၸဏီ က တီထြင္သည့္ TV ကို ဝယ္ယူၿပီး ႏွစ္ဦး စလုံး အိမ္တြင္ ဖြင့္ၾကည့္ကာ အႀကံတူ သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။
-         ဘီလ္ဂိတ္စ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း က တစ္ႏွစ္ အသုံးျပဳသည့္ ကမၻာ့႔ က်န္းမာေရး အတြက္ အသုံးစရိတ္သည္ WHO ဟုေခၚသည့္ ကမၻာ့႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အသုံးျပဳေငြထက္ ပိုမ်ားသည္။

မ်က္ႏွာ ဝိုင္းသူေတြကို လူေတြ က ပိုယံုၾကည္



သင့္ မ်က္ႏွာ ဟာ သင္ ထင္တာထက္ တစ္ဖက္လူ ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ဦး ကို ဆံုေတြ႕တဲ့ အခါ ၃၃ မီလီစကၠန္႔ အတြင္း ဦးေႏွာက္ ဟာ မ်က္ႏွာ ကို ခြဲျခမ္းေလ့လာျပီး ယံုၾကည္ရမႈ ရွိမရွိ သံုးသပ္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Medical Daily ဝက္ဘ္ဆုိက္ မွာ ေဖာ္ျပ ခဲ့တဲ့ သုေတသန တစ္ခု အရ မ်က္ႏွာ ဝိုင္းတဲ့ မ်က္ႏွာ ပိုင္ရွင္ေတြကို လူေတြက ပိုယံုၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


သုေတသန ကို British Columbia က ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား အလီရွာေဘကာ က ဦးေဆာင္ေလ့လာ ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ ထားသူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ ကို အေျချပဳကာ သုေတသန လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ 
လူသတ္သမား မ်က္ႏွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လိမ္လည္သူ ရဲ႕ မ်က္ႏွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်က္ခံုး ထင္ထင္ ရွားရွား၊ ပါးရိုးေပၚျပီး  မ်က္ႏွာ ဝုိင္းရင္ သုေတသန မွာ ပါဝင္သူေတြက ယံုၾကည္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ တင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ က အဆုိးရြားဆံုး မိေက်ာင္း တိုက္ခိုက္မွု




ၿမန္မာျပည္ မွာ ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္ တင္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ယင္း ကေတာ့ ကမၻာ့႔ အဆုိးရြားဆံုး မိေက်ာင္း တို႔ရဲ႕ လူသား တို႔ အား သတ္ျဖတ္ တိုက္ခိုက္ စားသံုးမွု တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ နဲ႔ ေနရာ ကေတာ့ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲကြ်န္း မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Ramree Island လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ကာလ က ျဖစ္ျပီး Burma Campaign ထဲ မွာ စံခ်ိန္တင္တဲ့ ေသဆံုး မွု အမ်ားဆံုး တိုက္ပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာလည္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ဒဏ္ ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ျပီး Burma Campaign တစ္ခုလံုး အရ ျခံဳငံု တဲ့အခါ အရပ္သား ေသဆံုးမွုဟာ ၂သိန္းခြဲ နဲ႔ ၁သန္းၾကားမွာ ရွိေၾကာင္း စားရင္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ Campaign မွာ ျဗိတိန္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ က တစ္ဖက္၊ ဂ်ပန္ တို႔ က တစ္ဖက္ အေန နဲ႔ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုလုံးျခံဳငံု ရင္ေတာ့ ျဗိတိန္တို႔ ဘက္မွာ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ျပီး ဂ်ပန္ ဘက္မွာေတာ့ ေလးႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္တို႔ စစ္ရွံုးခ်ိန္ မွာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရမ္းျဗဲကြ်န္း တိုက္ပြဲဟာ ဆုိရင္လည္း တစ္ဖက္ နဲ႔ တစ္ဖက္မွာ စစ္သားေပါင္း ေထာင္ခ်ီ ပါဝင္ျပီး စစ္သေဘၤာ၊ တိုက္ေလယာဥ္၊ တင့္ကား၊ စစ္ကား ေပါင္း ရာေက်ာ္ အသံုးခ် တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ေပါင္း စစ္သည္ အင္အား ဆုိရင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ မက ရွိပါတယ္။ စစ္ပြဲဟာ ကြ်န္းေပၚမွာ နဲ႔ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္းအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္း ဘက္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ဂ်ပန္ စစ္သားဟာ ဆုိရင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မက ရွိပါတယ္။ ကမၻာ့႔ အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ကုန္းတြင္း ကို ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားတဲ့ ဂ်ပန္ စစ္သား တစ္ေထာင္မွာ ဆုိရင္ အေယာက္ ၂၀ ပဲ ေနာက္ေန႔ မနက္မွာ အသက္ရွင္ က်န္ပါတယ္။ ရမ္းျဗဲ နယ္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ အဲ့ဒီ အခ်ိန္တုန္းက ေရငံ မိေက်ာင္းမ်ား က်င္လည္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ညဘက္ ထြက္ေျပး သြားလာေနတုန္း လမုပင္ေတြၾကား ကေန မိေက်ာင္းမ်ား ထြက္လာျပီး လူေတြ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ကို တိုက္ခိုက္ စားသံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သည္ အင္အား တစ္ေထာင္ နီးပါးကို သတ္ျဖတ္ စားသံုး ခဲ့တဲ့ ယင္း မိေက်ာငး္ မ်ားဟာ ကမၻာ့႔ သမုိင္း ရာဇဝင္တြင္သြားေစပါတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ အေယာက္ ၂၀ ဟာ ေနာက္ေန႔ မွာ အညံ့ခံ အဖမ္း ခံခဲ့ျပီး သူတို႔ဟာ စိတ္ အင္မတန္ ေျခာက္ျခားစြာနဲ႔ မိေက်ာင္း တို႔ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ စားသံုးမွု ကို မွ်ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။


ငလ်င္ လႈပ္ရင္……………..(လူတိုင္း ဖတ္သင့္ေသာ ေဆာင္းပါး) (ေ၀မ်ွပါ)




အခု အခ်ိန္မွာ…သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္ ေတြဟာ ေနရာတိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနၾကတာ ကို စာဖတ္သူတိုင္း သိရွိၾကမွာပါ…..

တစ္ကယ့္ကိုယ္ေတြ႕ၾကဳံလာတဲ့ အခ်ိန္….ပ်ာယာ မခတ္ ပဲ လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္မ်ားကို အခ်ိန္မီွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးေလး ကို ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္……..
– ငလ်င္ လႈပ္ရင္ စားပြဲ ေအာက္ မွာ ေနပါ တို႔၊ တံခါး က်ည္းေဘာင္ ေအာက္ မွာ ေနပါတို႔ အစရွိ ၿဖင့္အရပ္ေျပာ စကားေတြ ရွိၾကတာကို ၾကားဖူး ၾကမွာပါ။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို ေခါင္းထဲက ထုတ္ပစ္ လိုက္ပါေတာ့။ အခု ေဆာင္းပါး ကို ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စာဖတ္ ပရိသတ္ ေတြရဲ႕ အေတြး အေခၚ ေပာာင္း သြား ႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႔ေန႔ မွာ သင္တို႔ရဲ႔ အသက္ေတြ ကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္ အကူျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ (Doug Copp ၏ “The Triangle of life ေဆာင္းပါး ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)
ကြ်န္ေတာ့္နာမည္က ေဒါက္ဂ္ ေကာ့ပ္ ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေတြ႕ အႀကံဳ  အရင့္ဆံုး ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ ARTI ရဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရး အႀကီး အကဲႏွင့္ သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္ စီခံခန္႔ခြဲ ေရးမွဴး ရာထူးကို ရရွိထား သူပါ။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ၿပိဳက်ေနတဲ့ အေဆာက္ အအံု (၈၇၅) ခုထဲကို တြားသြား ဝင္ေရာက္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္က ကယ္ဆယ္ ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ တြဲဖက္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြကို ေတာင္ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။
၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာေပၚ မွာျဖစ္ပ်က္သမွ် အႀကီးစား သဘာဝ ေဘး အႏၱရာယ္တိုင္း မွာ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူး ပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ မကၠဆီကို စီးတီး ငလ်င္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ထဲကို အရင္ဆံုး တြားသြား ဝင္ေရာက္တဲ့ အခါမွာ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ အားလံုး သူတို႔ေတြ ရဲ႕ စာသင္ စားပြဲေတြေအာက္ မွာရွိေနတဲ့ ျမင္ကြင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြ အားလံုး အ႐ိုးေတြ စိစိ ညက္ညက္ေၾကတဲ့ အထိ ပိမိေနၾက တာကို စိတ္မခ်မ္း ေျမ့ဖြယ္ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။
တစ္ကယ္လို႔သာ ကေလး ငယ္ေတြဟာ အခန္း အလယ္ေလွ်ာက္ လမ္း ထဲက သူတို႕ေတြရဲ႕ စာသင္ခံု ေတြနဲ႕ ေဘးကပ္လ်က္ လဲေလ်ာင္း ေနခဲ့ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခ်င္ မွ ဆံုး႐ံႈးၾကရမွာပါ။
အရွင္းဆံုးေျပာပါမယ္။
အ ေဆာက္အအံု တစ္ခု ၿပိဳက်တဲ့ အခါ မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ ရဲ႕အေလးခ်ိန္ ဟာ ပရိေဘာဂေတြ ရဲ႕ အေပၚတည့္တည့္ ကို သက္ေရာက္ တာေၾကာင့္ ေအာက္ တည့္တည့္ မွာ ရွိတဲ့ အရာဝတၳဳ အားလံုး ေၾကမြ သြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အပ်က္အစီးပံု ရဲ႕ေဘးေန ရာေလးေတြ ကေတာ့ ဂလိုင္မ်ား အ ျဖစ္က်န္ခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီေနရာလြတ္ ကို ကြ်န္ေတာ္က “အသက္ကယ္ႀတိဂံ” လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။

အရာဝတၳဳ တစ္ခုဟာႀကီးမား ေတာင့္တင္းေလ ပိုမို ခိုင္ခံ့ေလ ျဖစ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ေဘးက ကြက္လပ္ ဟာလည္းပိုၿပီးႀကီးမားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူသားေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီေနရာလြတ္ ထဲမွာ ေဘးမသီ ရန္မခေန ထိုင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္သာသြားေစပါတယ္။
ငလ်င္ ေၾကာင့္ ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့ အေဆာက္ အအံု ပံုေတြကို တီဗြီ မွာ ေတြ႕ရတဲ့အခါ အသက္ကယ္ ႀတိဂံေတြ ကို လိုက္ၿပီး ေရတြက္ၾကည့္ပါ။ ၿပိဳပ်က္ ေနတဲ့ အေဆာက္ အအံုတစ္ခု အထဲမွာ အေတြ႕ရ အမ်ားဆံုး ဂ်ီဩေမႀတီ ပံုသဏၭာန္ ကေတာ့ ႀတိဂံျဖစ္ၿပီး ေနရာ တစ္ကာမွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။