Thursday, January 29, 2015

သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ...... အပိုင္း (၂)

သုဘလုလင္ သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား ထံ သို႔ေရာက္ေသာ အခါ "ျမတ္စြာဘုရား
ေလာက ၌ ယုတ္ညံေသာ သတၱဝါ မြန္ျမတ္ေသာ သတၱဝါ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရိွရာတြင္ တို သတၱဝါႏွစ္မ်ိဳး ကြဲျပားေစေသာ တိုက္ရိုက္ အေၾကာင္း အရာ အားေပးေထာက္ပ့ံ တက္ ေသာအေၾကာင္း တစ္ရားႏွစ္မ်ိဳး တို႔သည္ အဘယ္ ပါနည္း?"

၁။ ေလာက ၌ အသက္႐ွည္ေသာ သူ ႏွင့္ အသက္တိုေသာ သူ

၂။ အနာေရာဂါ ကင္းေသာသူ ႏွင့္ အနာေရာဂါ ထူေျပာသူ

၃။ အဆင္း လွေသာသူ ႏွင့္ အဆင္း မလွေသာသူ

၄။ေႁခြရံ မ်ားေသာ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေသာ ဂုဏ္ သတင္း ေက်ာ္ၾကားေသာသူ ႏွင့္ ေႁခြရံ နည္းပါးေသာ တန္ခိုးနည္း ပါးေသာ ေက်ာ္ေစာမႈ မရိွေသာ သူ

၅။ႂ ကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာသူ ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ သူ

၆။ ဥာဏ္ပညာႀကီး၍ ထက္ျမတ္ေသာ သူ
ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာနည္း ၍ မထက္ျမတ္ေသာ သူ

၇။  ၿမင့္ျမတ္ေသာသူ ႏွင့္ ယုတ္ညံ့ ေသာ သူ ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ျမင္ေနၾက
ရ ပါသည္။ 
ထို သတၱဝါ တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကဲြျပား ၿခားနားေနရပါ သနည္း? လို႔ေမးေလ်ာက္တ့ဲ အခါျမတ္စြာဘုရား က......

"ကမၼႆကာ မာဏဝ သတၱာ ကမၼဒါယါဒါ ကမၼေယာနီ ကမၼဗႏၶဳ ကမၼပၸဋိသရဏာ၊

ကမၼံ သေတၱ ဝိဘဇတိ ယဒိဒံ ဟီနပၸဏီတတာယာတိ"

" ဒကာေတာ္ သုဘ လုလင္ သတၱ၀ါ တို႔သည္ ....  

ကံသာလ်င္ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာရိွၾကေပ ကုန္၏။ 
ကံသာလ်င္ အေမြခံ ဥစၥာရိွၾကေလကုန္ ၏။ 
ကံသာလ်င္ အေဆြ ခင္ပြန္း စစ္ ရိွၾကကုန္၏။
ကံသာလ်င္ ပုန္းေအာင္း လဲေလ်ာင္း မီွခို ရာ ရိွၾကေပကုန္၏။ 
ကံသာလ်င္ သတၱ၀ါ တို႔ကို အယုတ္  အညံ႔  ျဖစ္ဖို႔ အမြန္ အျမတ္ ျဖစ္ဖို႔ ရန္ ခဲြျခားေဝဖန္ ၍ေပးေပ၏။ "

လို႔ျပန္ လည္ေျဖၾကားေတာ္ မူပါသည္။ 

သုဘ လုလင္ သည္ ဥာဏ္ ပညာ ထက္ျမက္ သူျဖစ္ေသာ္လည္း  အက်ယ္ ကိုေဝဖန္ႏိုင္ စြမ္း မရိွသျဖင့္ ျမတ္ စြာဘုရား အား အက်ယ္ ကို ပိုင္းျခားေဝဖန္ေဟာေတာ္မူ ပါရန္ ေလ်ာက္ေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရား က အက်ယ္ ကို ႐ွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။ 

အေၾကာင္း အရာ ကို အဓိက ထား၍ေရးထားပါသည္။  ယခု နားလည္ သင့္ေသာ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကိုေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ကံ ၄ မ်ိဳး
=====

ဒိ႒ဓမၼေဝဒနိယ ကံ= မ်က္ေမွာက္ေ
သာ ကိုယ္ ၏ အျဖစ္ ၌ အက်ိဳးေပးေသာ ကံ

ဥပပဇၨေဝဒနီ ကံ= ေရွးဦးစြာ ကပ္ေရာက္ ထိုက္ေသာ
ပထမအနာဂါတ္ ဘဝ၌ အက်ိဳးေပးေသာ ကံ

အပရာပရိေဝဒနီယ ကံ= ဒုတိယ အနာဂတ္ ဘဝ မွ စ၍ အနာဂတ္ ဘဝ အ ဆက္ဆက္ တုိ႔ ၌ အက်ိဳးေပးေသာ ကံ

အေဟာသိကံ= ကံျဖစ္ျပီးေသာ္ လည္း အက်ိဳး မေပးေတာ့ေသာ ကံ

ကံ အစဥ္ ၄ မ်ိဳး
========

ဂရုက ကံ= ၾကီးေလးေသာ ကံ

ဗဟုလ ကံ (အာစိဏၰ ကံ)=ၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ
ျပဳအပ္ မီွဝဲ အပ္ျပီးေသာ ကံ

အာသႏၷ ကံ= ေသခါနီး ၌ျပဳအပ္ေအာက္ေမ့ အပ္ေ
သာ ကံ

ကဋတၱာ ကံ = ျပဳအပ္ျပီး ကာမွ် သာျဖစ္ေသာ ကံ

အက်ိုဳးေပး ရာ ဘုံ ဌာန ၄ မ်ိဳး
==============

အကုသိုလ္ ကံ

ကာမာဝစရ ကုသိုလ္ ကံ

ရူပါဝစရ ကုသိုလ္ကံ

အရူပါဝစရ ကုသိုလ္ကံ

ကံ ကိစၥ ၄ မ်ိဳး

=======

ဇနက ကံ = ဝိပါတ္ ကဋက ရုပ္ ကိုျဖစ္ ေစ တက္ေသာ ကံံ

ဥပတၳမၻက ကံ= အျခား ကံ ၏ အက်ိဳးကို အ႐ွည္ ခိုင္ခံ႔ တည္တံ႔ ေအာင္ အားေပးေထာက္ပံ့ တက္ေသာ ကံ

ဥပပီဠက ကံ= အျခား ကံ ၏ အက်ိဳး ကို ညင္း ဆဲႏွိပ္စက္ တက္ေသာ ကံ

ဥပဃာတက ကံ= အျခား ကံ ၏ အက်ိဳးကို ကပ္၍ျဖတ္ေသာ ကံ

သမၸတၱိ ၄ မ်ိဳး
=======

ကာလ သမၸတိၱ= သူေတာ္ေကာင္း မင္းေကာင္း တို႔ေပၚထြန္း ရာ  အခ်ိန္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳျခင္း

ဂတိ သမၸတိၱ= လူ ျပည္ ့နတ္ျပည္ တည္း ဟူေသာ ဂတိႏွင္႔ ၿပည့္စုံျခင္း

ပေယာဂ သမၸတိၱ= သီလ သမာဓိ ပညာ တုိ႔ကို စြမ္းစြမ္း တမံ က်င့္ျခင္း

ဥပဓိ သမၸတိၱ= ေျခလက္ စသည္တို႔ မ ခ်ိဳ႕ တ့ဲျခင္း

ဝိပတၱိ ၄ မ်ိဳး
=======

ကာလ ဝိပတိၱ= လူဆိုး လူမိုက္ မင္းဆိုး မင္းညစ္ ထြန္းကား ရာ အခ်ိန္

ဂတိ ဝိပတိၱ=အပါယ္ေလးဘုံ သို႕ေ
ရာက္ခ်ိန္

ပေယာဂ ဝိပတၱိ= အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ လြန္က်ဴးခ်ိ
န္

ဥပဓိ ဝိပတၱိ= ေျခလက္ အဂၤါ ပ်က္စီးေသာ အခ်ိန္


ေနာက္ထပ္ ထပ္မံ ၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ပါမည္။

အေၾကာင္း အရာ အျပည့္အစုံ ကို သိလိုပါက ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ စာအုပ္ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ ပါသည္။

 

 https://www.dropbox.com/s/y74oj5zjjw8q2b6/14စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး.pdf?dl=0
 
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၁)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၂)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၃)
သုဘလုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ .....အပိုင္း (၄)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၅)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၆)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၇)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၈)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၉) 


သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၂) 
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၃) 
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၄) 

သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၅) 
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ... အပိုင္း (၁၆) 
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၇)
သုဘ လုလင္ ႏွင့္ ျပႆ နာ (၁၄) ခ်က္ ....အပိုင္း (၁၈) ... နိဂံုးပိုင္း

From..Ven Ra HtaNo comments:

Post a Comment