Tuesday, March 20, 2018

ၿမန္မာနိုင္ငံ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ တည္ၿငိမ္မည္နည္းျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး တည္ျငိမ္ဖို႔ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းၾကီး၂ရပ္ရွိသည္။ ပထမ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျပည္တြင္း ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာျပည္ျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 
ျပည္တြင္းေရးတည္ျငိမ္ရန္ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ ...

၁။ တည္ျငိမ္ေသာႏိုင္ငံေရး စနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး (ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး ျပည္သူမ်ား စီးပြားရွာႏိုင္ေရး)၊
၂။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးတက္ေရး (အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ပ ံုမွန္ရရွိေရး၊ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္အားခ)၊
၃။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရး (ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ယႏၱရားအတြင္းသာမက၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔အျပင္ မီဒီယာနယ္ပယ္မ်ားထိ လာဘ္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး)၊
၄။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရး (က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ် ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံသားတိုင္း က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မ ႈခံယူႏိုင္ရန္ နီးစပ္ရာ အစိုးရေဆးရံုမ်ား ေပၚထြန္းေရးထိ)၊
၅။ ပညာေရးျမင့္မားေရး (စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစားေတြးေတာ အသံုးခ် ႏိုင္ေစမည့္ ပညာေရးအား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး) တို႔ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

 
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်က္မ်ားမွာ ...

၁။ အာဆီယံ၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အိႏၵိယ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စီးပြားေရးသာမက ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊
၂။ ေႏွာင္ၾကိဳးပါေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အကူညီႏွင့္ ဘက္လိုက္ေသာ ကုလ အဖြဲ႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာအကူအညီ မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊
၃။ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားမ်ားကို အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ျမန္မာျပည ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ခိုး၀င္မႈျပႆနာ၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ကာသိေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မီဒီယာတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ ႏိုင္ရန္)၊
၄။ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္၊ ဖိအားမေပးေသာ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရး မဟာမိတ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ အဓိကျဖစ္ပါသည္။
 

မည္သည့္ အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရ မည္သာျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အခက္အခဲမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ေသာ မဲမ်ားျဖင့္ အစိုးရအျဖစ္ မလုပ္သင့္ေပ။
 
ျပည္တြင္း ျပည္ပဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ အစဥ္ ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး တစ္မ်ိဳးျပီး တစ္မ်ိဳး မရိုးရေအာင္ ေျဖရွင္း ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ လူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားသည္ အကန္႔ အသတ္မရွိဘဲ အသစ္ အသစ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကစျမဲျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ အက်ယ္အ၀န္း၊ ရွိျပီးသား သယံဇာတမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ မလံုေလာက္ေပ။
 
ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရး၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၊ သံဃာ အဖြဲ႔အစည္္း၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္း၊ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အႏုပညာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဆရာမမ်ား.... အစရွိသျဖင့္ ေရတြက္၍ မႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ လိုလား ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားရွိၾကသည္။
 
တက္လာမည့္ မည္သည့္အစိုးရမဆို အဆိုပါ အလႊာအသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ လိုလားခ်က္မ်ား ကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ ထက္ျမက္ျပီး ႏိုင္ငံေရး နားလည္ေသာ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ ရွိျပီး အရည္အခ်င္း ရွိေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြာ ရွိေသာ ျပည္သူ႔အတြက္ လစာမမက္ဘဲ လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး မတည္ျငိမ္ေစရန္ အယူအဆေရးရာမ်ားျဖင့္ ဂ်င္းထည့္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေျမွာက္ေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၊ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိလိုသူမ်ားမွလည္း အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ကာ ေနရာအတြက္ လုၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ ေျမစာပင္ နင္းျပားဘ၀ကေန မတက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေန မည္သာျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ အေျခခ ံျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူေသာ၊ ျပည္သူလူထုဘ၀ တိုးတက္ေရး၊ လံုျခံဳမႈရွိေရး၊ တရားမွ်တမႈ တန္းတူရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ရွိေရး တို႔ကို အာမခံႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္ အစိိုးရမ်ား ျဖစ္လာဖို႔လိုသည္။ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အေရြးခ်ယ္ခံ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား တစ္ကယ့္ အရည္အခ်င္းရွိသူ၊ အတု အေယာင္ဘြဲ႔တုမ်ားျဖင့္ ဟန္မေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အလႊာအသီးသီး ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္မည့္ လူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူန ာမည္ပ်က္ရွိသူ၊ တဏွာကိစၥေရွ႕တန္းတင္သူ၊ ကပ္ဖားျပီး ေနရာယူလိုသူ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈေရးအျမင္ မရွိသူတို႔အား လံုး၀ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ မခန္႔ရန္လိုသည္။

အရည္အခ်င္းမရွိသူအား အမတ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ အဆိုပါ ပါတီ အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုစားမႈကို မေလးစားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး တည္ျငိမ္ေစရန္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖ်က္သမားမ်ား၏ အၾကံအစည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔ၾကီး ထူေထာင္ရန္လိုမည္။ စစ္မွန္သည ့္ႏိုင္ငံေရးအား နားလည္ျပီး ႏိုင္ငံကို ခ်စ္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ဖို႔လိုသည္။

ျပည္သူလူထုအေပၚ အမွန္တစ္ကယ္ အက်ိဳးျပဳမည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ ္မဲေပးတတ္မည့္ ျပည္သူမ်ားလိုမည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းရွိမႈ အေပၚတြင္ မူတည္၍ လာမည့္အနာဂတ ္၅ ႏွစ္တာ ကာလအား ဖန္တီးခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို အင္မတန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အား စမ္းသပ္ခံ သေဘာျဖင့္ အရည္အခ်င္း အစစ္ အမွန္ မရွိေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားလက္သို႔ ထည့္ရန ္မသင့္ေတာ့ေပ။
 
အကယ္၍ ျပည္ပမွ ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ား မ၀င္ေရာက္ပါက လာမည ့္၁၀ ႏွစ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္း ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္လာမည္။ စီးပြားေရး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ခြင့္ရလာျပီး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာမည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားလည္း ကိုယ္ပိုင္ စီမံခြင့္ပမာဏတစ္ခု ရရွိလာျပီး အျပိဳင္ အဆိုင္ စီးပြားေရးဇုန္၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ထိုအခ်ိန္ကာလသို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရာက္ရွိလာေစရန္ အလႊာအသီးသီး၊ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ သည္းခ ံစိတ္ရွည္ကာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးၾကရမည္။ အျခား တိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ အေလွ်ာ့ေပး၊ မ်က္ႏွာငယ္ႏွင့္ ေတာင္းပန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အစား.... ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတ ို႔မိသားစုအခ်င္းခ်င္း အျမင္မွန္မ်ား ဖလွယ္ၾကဖို႔လိုသည္။
 
ေသြးဆူေစရန္ ေျမွာက္ေပးသည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ျပည္ပမွ ေသြးထိုးမႈမ်ား ေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွေျမာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေခ်ာေမြ႔ေတာက္ပေအာင္ ဖန္တီးပါ။ အသိပညာဆည္းပူးပါ။ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း အလုပ္လုပ္ပါ။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ စိုက္ပ်ိဳး စြမ္းအား၊ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ပါ။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ အားေကာင္းျပီး ပို႔ကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား တက္လာေစဖို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အားေပးပါ။
 
ငါတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္သည္။ သံဃာေတြကလည္း ခ်စ္သည္။ အစိုးရကလည္း ခ်စ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကလည္း ခ်စ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေတြကလည္း ခ်စ္သည္။ ရဲႏွင့္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြကလည္း ခ်စ္သည္။ ေက်ာင္းသားေတြကလည္းခ ်စ္သည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသား ဘာသာစံုအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုခ်စ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘဂၤလီေတြကေတာင္ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ခ်င္ေနၾကသည္။ ကိုယ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို မခ်စ္လွ်င္ ဘဂၤလီ ႏွင့္ တရုတ္ တို႔က ခ်စ္ျပီး တန္ဖိုးထားျပပါလိမ့္မည္။
 
တစ္ကယ္လို႔ ငါတို႔ေတြ အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ငါတို႔ရဲ႕ အတၱမ်ားထက္ ပိုခ်စ္မည္ ဆိုပါလွ်င္ အခ်ိန ္တစ္ခုသတ္မွတ္ျပီး ၂၀၂၅ မတိုင္မီ ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္လိုသည္။

အခ်င္းခ်င္း နစ္နာေအာင္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား ဆဲဆိုမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျပီး တစ္ဦးကို တစ္ဦးေလးစား ၾကည့္ပါ။ ကမာၻေပၚမွာ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္စြြာ အေနတတ္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသား တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး တတ္ေသာ၊ ခြင့္လႊတ္ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးကို ေလးစားေသာ၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးအား အကာကြယ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ေနႏိုင္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အျမန္ဆံုးတည ္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

 
#MarioMoset
မာရီယုိ

No comments:

Post a Comment