Sunday, January 21, 2018

ထုတ္ကုန္သစ္တစ္ခု မစတင္မီ ေစ်းကြက္ သုေတသနျပဳျခင္း အဆင့္ ၇ဆင့္7 Steps of Market Research Before Launching a New Product.
(ထုတ္ကုန္သစ္တစ္ခု မစတင္မီ ေစ်းကြက္ သုေတသနျပဳျခင္း အဆင့္ ၇ဆင့္)

1. Know your market — and your competitors
...သင္၏ေစ်းကြက္ကိုသိပါ။ သင္၏ျပိဳင္ဖက္အေၾကာင္းကို နားလည္ပါ။
....ေစ်းကြက္ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ေစ်းကြက္နွင့္ ဆန္႕က်င္တုန္႕ျပန္မွဴမ်ားကို အလိုလိုမၾကာခဏ သိျမင္လာေစပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ကိုယ္သင္ က်ြမ္းက်င္မွဴရွိျပီးဟု ထင္ျမင္ထားလ်ွင္ေသာ္မွ ေတြ႕ရွိမွုအသစ္မ်ားကိုထြက္ေပၚေစနိဳင္ပါသည္။ 


ဥပမာ- Snack အသင့္အလြယ္ စားစရာမ်ားကို၊ ထမင္းဟင္း စားသံုးရာတြင္ အစားထိုးလာၾကသည္ဟုေစ်းကြက္ေလ့လာခ်က္အရ သင္သိရွိထားေသာ္လည္း၊ သံုးစြဲသူမ်ားသည္၊ သစ္သီး ၊ေခ်ာကလက္၊ အခ်ိဳပြဲမ်ားေနရာတြင္ပါ အစားထိုး သံုးစြဲတတ္သည့္ အေလ့အထကို သင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာသကဲ့သို႕ျဖစ္ေစပါသည္။


ထိုနည္းတူစြာ.. ထုတ္ကုန္တစ္ခု စတင္ထုတ္လုပ္သည္နွင့္ သင္၏ျပိဳင္ဖက္မ်ားသည္ မည္သည့္ ကုန္အမ်ိဳးအစားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည္၊ ၀န္ေဆာင္မွု မည္ကဲ့သို႕ရွိသည္ကို သိထားရန္လိုသလို၊ သင္၏ ထုတ္ကုန္ သစ္သည္ ၄င္းတို႕အတြက္ျပိဳင္ဖက္မျဖစ္နိဳင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သြားေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သင္၏ ထုတ္ကုန္ကို စားသံုးသူမ်ားအတြက္သာ စိတ္၀င္စားရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 


သင္၏ ကုန္အသစ္မွေပးစြမ္းနိဳင္မွုအသစ္မ်ားနွင့္ ၀ယ္ယူသင့္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမွဴကို ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္။ ၿပိဳင္ဖက္ကုန္မ်ားနွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္နိဳင္မွဴမ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္တိုင္းတာေဖာ္ထုတ္ရမည္။ သင္၏ ထုတ္ကုန္သစ္ေအာင္ျမင္မွုကို ဟန္႕တားမည့္ကုမၸ႑ီနွင္႔ ကုန္ပစၥည္းကိုလည္း ၾကိဳတင္သိရွိထားရမည္။

2. Target your customer 
(စားသံုးသူကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားေလ့လာပါ)
...သင္၏ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ကုန္က်စားရိတ္ အသက္သာဆံုးျဖင့္ ရလာဒ္ အေကာင္းဆံုး ရရွိေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ထားရမည္။ သင့္ဆီက လူအမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူေစရန္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ရမည္။သို႕ေသာ္ ပစ္မွတ္စားသံုးသူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သင္၏ ထုတ္ကုန္နွင့္အလားတူမ်ားကို သံုးစြဲေနေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ သင္၏ ထုတ္ကုန္သစ္ အရည္အေသြးကိုေလ့လာလိုစိတ္ျဖင့္ စိစစ္ျပီးေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မွု ပံုစံသစ္မ်ားထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

အေကာင္းဆံုး စားသံုးသူသည္ သင္၏ ထုတ္ကုန္ကို စိတ္၀င္တစ္စား ေလ့လာသူျဖစ္ျပီး သင္၏ ထုတ္ကုန္ကို လိုအပ္ေနသူ၊ ၀ယ္ယူနိဳင္စြမ္းရွိသူ၊ အျပိဳင္အဆိုင္ေရာင္းခ်သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားထဲမွ သင့္ထုတ္ကုန္ကို ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သူျဖစ္သည္။ အလြယ္ေျပာလ်ွင္ေတာ့ အေဟာင္းကို ပစ္ပယ္ျပီး သင့္ထုတ္ကုန္သစ္ကိုေရြးခ်ယ္ကာ ဖန္တီးမည့္သူျဖစ္သည္။ 

3. Devise your Unique Value Proposition 
(သင္၏ျပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ တန္ဖိုးေဖာ္ျပနိဳင္သည့္တီထြင္မွဴျပဳလုပ္ပါ)
သင္၏ စားသံုးသူက ၿပိဳင္ဆိုင္မွုကုန္မ်ားၾကားမွ ဘာေၾကာင့္ သင့္ထုတ္ကုန္ကို ၀ယ္ရမည္နည္း ။
သင္က သူ႕အတြက္ ယံုၾကည္လာေအာင္ ဘယ္အခ်က္ေတြနွင့္ ရပ္တည္ျပမွာလဲ ၊
သင့္၏ ထုတ္ကုန္သည္ အသစ္ျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္မွဴေကာင္းေပးရံုနွင့္ ရပ္တံ့မေနဘဲ စားသံုးသူ၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ ခို္င္မာလာေစရန္ Why and How ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုျပီး ၿပိဳင္ဖက္ကင္း အရည္အေသြး ပံုစံ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပနိဳင္ရမည္။ သူတို႕၏ တန္ဖိုးထားမွဴကို ရရွိေစရန္ စားသံုးသူနွင့္ ဆက္သြယ္ရွင္းလင္း တင္ျပနိဳင္ရမည္။4. Determine your marketing strategy 
(သင္၏ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာကိုအျပီးအပိုင္ခ်မွတ္ပါ)
ထိုအဆင့္ကိုေရာက္လ်ွင္ သင့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုေနရန္လိုသည္။ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံုးျပီးအေကာင္းဆံုးေစ်းကြက္ကို ဖန္တီးကာ သင္၏ ထုတ္ကုန္ကိုေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ သင္အသံုးျပဳမည္ ။ 

ဥပမာ..လက္လီသမား၊ စာရင္းအရေရာင္းခ်သူ၊ အြန္လိုင္း၊ မာလတီ စသည္ျဖင့္ခြဲျခားရမည္။ အေကာင္းဆံုး အေတြးအေခၚျဖင့္ေရးဆြဲရမည္။ ေစ်းကြက္၏ တုန္႕ျပန္မွဴမ်ားကို သင့္ဆီ တိုက္ရိုက္ သိရွိေနေစေရး ေဆာင္ ရြက္ရန္ မေမ့ပါနွင့္။

5. Test your product and overall approach.
(သင္၏ ထုတ္ကုန္ကို ခ်ည္းကပ္မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စမ္းသပ္ပါ)
သင့္ထုတ္ကုန္ကို စားသံုးသူ လက္ထဲအေရာက္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ပို႕ေဆာင္မလဲ။ စားသံုးသူမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ ဘယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္၊ ဘယ္လိုေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မွဴမ်ိဳးကိုၾကိဳက္နွစ္သက္တယ္ ဆိုတာကို သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ေပးၾကပါသည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္သစ္ကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မွဴဟာ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္မွဴဟာအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ျပီး ေလ့လာသူမ်ား ပါ၀င္ေစျပီး ကန္႕သတ္အေရအတြက္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ထုတ္ကုန္၏ အဓိက စြမ္းရည္ျပညႊန္းကိန္းမ်ားကို သတိထားေလ့လာရမည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ထိုထုတ္ကုန္ ကို သင္၏ကိုယ္ပိုင္ေငြ အသံုးျပဳျပီး သံုးစြဲၾကည့္ရမည္။ စားသံုးသူ ခံစားခ်က္ကိုေလ့လာရမည္ ။ သမားရိုးက်ဆူပါမားကက္၊ အြန္လိုင္း သုေတသနျပဳမွုမ်ားလည္း လုပ္ရမည္။ မည္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳပါေစ သင္၏ 
စမ္းသပ္မွု မျပီးမခ်င္း ထုတ္ကုန္ကို သံုးစြဲမွု မရပ္တံ့ပါနွင့္။

6. Roll out your marketing campaign 
(ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး လုပ္ငန္းသစ္ စတင္ျခင္း)
ထိုအခ်ိန္သည္ သင့္ထုတ္ကုန္သစ္ကို ထုတ္လုပ္ခ်ိန္အစျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္၏ေၾကညာနွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အျမင့္ဆံုးတြင္ရွိေနရမည္။ ေစ်းကြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းသည္လည္း ထိုအခ်ိန္  တြင္ အေရးပါလာျပီျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္သည္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုနိဳင္သည့္ အေရအတြက္ အသင့္ရွိရ မည္။ 

လြယ္ကူစြာ ၀ယ္နိဳင္ရမည္။ ထုတ္ကုန္စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး ၇ ရက္ျပည့္သည္နွင့္ သင္၏ သုေတသနလုပ္ငန္းစတင္ရမည္။ သင္၏ မားကက္တင္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မွု ရွိ/မရွိ တိုင္းတာရမည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ၿပီး နည္းစနစ္သစ္မ်ား အစားထိုးျခင္း အျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုအခါ သင့္၏ ထုတ္ကုန္အတြက္အေကာင္းဆံုးစနစ္မ်ား ရရွိေပလိမ့္မည္။

7. Monitor your product lifecycle
(သင္ ၏ ထုတ္ကုန္ လည္ပတ္စီးဆင္းေနမွဴကို ေထာက္လွမ္းေလ့လာပါ)
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သင့္ထုတ္ကုန္၏ ထုတ္လုပ္မွု ၾကာျမင့္လာခ်ိန္တြင္ ရင့္က်က္မွု ရရွိလာျပီးျပန္လာေသာထုတ္ကုန္ နဲသြားသည့္အျပင္ ၿပန္လည္ ထုပ္ပိုးရမွုမ်ိဳးကဲ့သို႕ အဆင္မေျပမွုမ်ား ပေပ်ာက္သြားခ်ိန္တြင္၊ သင့္အတြက္ၾကီးမားေသာ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသစ္ၾကီးတစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ အေတြးအေခၚသစ္ ရရွိသြား  ရန္ေလ့လာေနရျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။


No comments:

Post a Comment